Bli medlem

NTNUI er stort og tilbyr over 80 (!) idretter. NTNUI Langrenn er en av disse. NTNUI Langrenn er også tilknyttet Norges Skiforbund, som gjør at du kan løse skilisens gjennom oss, i tillegg konkurrere i NC, NM osv. English version below!

Vi skiller mellom to medlemstyper, ordinære og eksterne medlemmer. De to medlemstypene er:

 • Ordinært medlem i NTNUI Langrenn (generell NTNUI-medlemskontigent betales hos Sit-idrett)
  1. Gir utøver anledning til å delta på treninger, samlinger, og annet opplegg i regi av NTNUI Langrenn
  2. Gir utøver anledning til å få medlemspris på samlinger/turer
  3. Gir utøver anledning til å søke refusjon for skirenn (opptil 85%)
  4. Gir prioritet foran eksterne medlemmer ved påmelding til arrangementer med antallsbegrensede plasser (for eksempel utenlandstur).
  5. Punkt b. og c. har krav om å konkurrere for NTNUI (klubbskifte), utført dugnadsenheter og rett bekledning. Les mer om refusjon og dugnad.
 • Eksternt medlem i NTNUI Langrenn (generell NTNUI-medlemskontigent betales hos Sit-idrett)
  1. Gir utøver anledning til å delta på treninger, samlinger, og annet opplegg i regi av NTNUI Langrenn, samtidig som man konkurrerer for en annen klubb

Hvilket medlemskap passer deg?

Ordinært medlemskap er det mest populære alternativet og anbefales for alle som ønsker å bli en del av miljøet i NTNUI Langrenn. Dette medlemskapet gir en rekke fordeler som medlemspriser, refusjon og prioritert påmelding til arrangementer.

Eksternt medlemskap passer for deg som av ulike grunner ønsker å fortsette å konkurrere for en annen klubb, men fortsatt være en del av miljøet i NTNUI Langrenn. Medlemskapet koster det samme som et ordinært medlemskap, men gir ikke tilgang til goder som medlemspriser, refusjon eller prioritert påmelding til arrangementer.

Oppskrift

 1. Betal medlemskontigent til NTNUI. (Gjøres hos SiT, enten på nett eller i et av SiTs treningssenter. Det finnes to alternativer for dette:
 • NTNUI Medlemskap (550,-)
 • Ordinært SiT abonnement med 12-måneders bindingstid (230,-/mnd) er gjeldende.
  • Dette gir tilgang til både treningssenter og NTNUI.
  • Nødvendig å ha for å delta på vår onsdagstrening, som er styrke på SiT.

Er du ikke student ved NTNU, BI eller DMMH, kan du søke dispensasjon. Send mail til langrenn-nestleder@ntnui.no for å søke.

 1. Registrer deg som medlem i NTNUI Langrenn HER.
 2. Opprett bruker på hjemmesiden (org.ntnu.no/langrenn) eller trykk HER for å gå rett til opprettelse av bruker.
 3. Er du ordinært NTNUI-Langrenn medlem må du i tillegg melde klubbovergang fra din gamle klubb til NTNUI. Dette for at klubben skal bli riktig ved påmelding til renn og mulighet for kjøp av skilisens. Se mer info under. Dersom du ikke har konkurrert for en annen klubb tidligere må det fortsatt registreres. Mer info om klubbytte kommer på våre informasjonskanaler i september
 4. Bestill skilisens. Trening med NTNUI skjer på eget ansvar, men har du skilisens kan skader/behandlinger bli dekket av forsikringen. Skal du konkurrere du ha lisens. Lisens bestiller du på din profil på MinIdrett.

Hold deg oppdatert:

Når du har blitt medlem i NTNUI Langrenn er det viktig at du holder deg oppdatert på alt som skjer og viktig informasjon til medlemmene.

Våre informasjonskanaler (i prioritert rekkefølge):

 1. Slack – Her blir all informasjon om treninger, sosialt og mye mer lagt ut.
 2. Hjemmesiden – org.ntnu.no/langrenn – Her legges nyhetssaker ut, og er det noe du lurer på står det mest sannsynlig på denne siden en plass!
 3. Epostlisten – Her kommer hver ukes treningsplan og annen viktig informasjon (dette kommer også på Slack).
 4. @ntnuilangrenn og @teamntnuisweco – Instagramkontoene for langrennsgruppa og teamet.
 5. Facebook siden – NTNUI Langrenn

Hi and welcome to NTNUI Langrenn. We are one of over 80 (!) different activities that NTNUI offers!

We provide two different membership types within NTNUI Langrenn:

 • Regular Member of NTNUI Langrenn (no additional registration fee besides the general NTNUI membership)
  1. This allows the athlete to participate in trainings, camps, and other activities organized by NTNUI Langrenn.
  2. It provides the athlete with a discount on gatherings/trips.
  3. It allows the athlete to apply for refunds for ski races (up to 85% coverage).
  4. It gives priority over training members when registering for events with limited spots (e.g., international trips).
  5. Points b. and c. have requirements such as competing for NTNUI (club switch), completing volunteer tasks, and wearing appropriate attire. Read more about refunds and volunteer work.
 • External Member of NTNUI Langrenn (General, NTNUI membership fee is paid through SiT Sports)
  1. This allows the athlete to participate in trainings, gatherings, and other activities organized by NTNUI Langrenn, while competing for a different club.

Which membership suits you?

The regular membership is the most popular option and is recommended for everyone who wants to become a part of the NTNUI Cross-Country community. This membership offers several benefits such as member prices, reimbursement, and priority registration for events.

The external membership is suitable for those who, for various reasons, wish to continue competing for a different club but still be a part of the NTNUI Cross-Country community. The membership costs the same as a regular membership but does not provide access to benefits like member prices, reimbursement, or priority registration for events.

Membership Process:

 1. Pay the membership fee to NTNUI (Done through SiT, either online or at one of SiT’s training centers. There are two options for this:
 • NTNUI Membership (550 NOK)
 • Regular SiT subscription with a 12-month commitment (185 NOK/month)
  • This provides access to both the fitness center and NTNUI.
  • It’s necessary in order to participate in our Wednesday training, which is strength training at SiT.

If you are not a student at NTNU, BI, or DMMH, you can request an exemption. Send an email to langrenn-nestleder@ntnui.no to apply.

 1. Register as a member of NTNUI Langrenn HERE.
 2. Create a user account on the website (org.ntnu.no/langrenn) or click HERE to go directly to the account creation page.
 3. If you are a regular NTNUI Langrenn member, you also need to transfer your club affiliation from your previous club to NTNUI. This is necessary for correct club registration for races and the possibility to purchase a ski license. More information about changing clubs will be provided through our communication channels in September.
 4. Purchase a ski license. Training with NTNUI is at your own risk, but with a ski license, injuries/treatments may be covered by insurance. If you plan to compete, you need a license. You can order a license from your profile on min idrett.

Stay Updated:

Once you have become a member of NTNUI Langrenn, it’s important to stay updated about everything that’s happening and important information for members.

Our communication channels (in priority order):

 • SlackThis is where all information about workouts, social activities, and more is posted.
 • Web Page– org.ntnu.no/langrenn – News articles are posted here, and if you have any questions, the answer is most likely on this page somewhere!
 • Email ListThis is where important information is sent (this is also posted on Slack).

Feel free to reach out at langrenn-nestleder@ntnui.no if you have any further questions or need assistance!

2 tanker om “Bli medlem

 1. Tilbaketråkk: Velkommen til Trondheim og NTNUI Langrenn! | NTNUI Langrenn

 2. Tilbaketråkk: MEDLEMSREGISTRERING 2022/2023 | NTNUI Langrenn

Det er stengt for kommentarer.