Uttakskriterier stafetter

Gjennom sesongen er NTNUI Langrenn representert ved en rekke stafetter, som alle baserer seg på en uttaksprosess. Her vil du finne informasjon om uttakene som fattes i gruppa, samt hvilke kriterier og retningslinjer som ligger til grunn.

Uttakskomiteen

I langrennsgruppa er det uttakskomiteen (UK) som står for informasjonen om stafetter, samt selve uttaket. UKs viktigste oppgave er å sørge for at NTNUI stiller med best mulig lag på stafettene, og komiteen velges av det sittende styret. UK gis mandat til å gjøre de nødvendige vurderingene som kreves for å sette sammen NTNUIs stafettlag, og har også fullmakt til å fordele løperne etter antall FIS-lisenser og ønsket stilart, jmf sak 9.2 Årsmøtet 2022- Protokoll-NTNUI-Langrenn-årsmøte-2022. Det er UKs ansvar at alle løpere får en rettferdig behandling, herunder menes det at alle UKs vurderinger skal kunne begrunnes i de oppsatte uttakskriteriene, samt at eventuell bruk av skjønn skal begrunnes godt. Videre forutsettes det at beslutningsgrunnlaget formidles uoppfordret til løpere berørt av vanskelige avgjørelser, og det er generelt ønskelig at UK opprettholder god kontakt med klubbens løpere i forkant, under og etter laguttakene. Dette gjøres ved at UK er ansvarlige for hele prosessen rundt info, påmelding og uttak til stafetten.

Retningslinjer for uttak

På årsmøtet 2022 ble følgende retningslinjer vedtatt enstemmig:

«UK skal ta utgangspunkt i å ta ut 3 toppete lag for jenter, og 4 toppete lag for gutter. I uttaksprosessen skal UK legge vekt på resultater fra bestemte uttaksrenn, samt grad av oppmøte og resultat på trening. UK kan også bruke skjønn i de situasjoner der det er naturlig og hensiktsmessig, herunder inkluderes fordeling av løpere med FIS-lisens på en slik måte at det kan stilles flest mulige lag».

«Styret og UK skal i forkant av hver sesong peke ut gitte uttaksrenn, disse skal fortrinnsvis være Hyttekarusellrenn i begge stilarter, og kommuniseres tydelig».

Skjønn

I tillegg til å basere seg på resultatene fra de oppsatte uttaksrennene, har UK fullmakt fra styret og generalforsamlingen til å utøve skjønn i laguttak. Skjønn benyttes i de tilfeller hvor løpere ikke har hatt anledning til å delta på uttaksrenn, eller viser kraftig formstigning tett opptil stafetten. Skjønn kan også benyttes i situasjoner hvor UK mener at de oppsatte uttaksløpene ikke gir et godt nok grunnlag for å teste spesifikke egenskaper som er relevante for en etappe eller en stafett, hvilket inkluderer stilart og lengde. Ved avlysing av oppsatte uttaksløp har UK rett til å bruke mer skjønn enn vanlig.

I alle tilfeller skal skjønn alltid dokumenteres i form av resultater eller godt begrunnete vurderinger. Skjønn utøves på bakgrunn av (prioritert rekkefølge):

  • Resultat fra trening
  • Oppmøte på treninger og samlinger

Stafettuttak til konkurranser som ikke er organisert under NSF

Langrennsgruppa er ofte representert på andre arenaer enn de stafetter som er terminfestet hos Skiforbundet. Dette inkluderer Ski-O, Orientering generelt og Olavsstafetten/friidrett.

Slike stafetter har en sosial profil, og skal fortrinnsmessig være en samlende arena. Uttak til slike konkurranser baserer seg derfor utelukkende på skjønn, der UK selv kan bestemme grad av topping. Hovedregelen er at alle som vil være med skal få være med.

Spørsmål

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til et uttak, skal disse rettes til UK.

UK sitter fra september til september