Hvilke områder vil vi bruke?

Klubbenes hovedmål er å etablere et sentralt anlegg med nær plassering til kollektivtransport, samt et anlegg som ligger i nærhetene av klubbenes tilhørlighetsområde. Det ble da raskt klart at man måtte etablere anlegget i skogkanten til Estenstadmarka, som både ligger nært Lohove busstopp, parkeringsplassen på Dragvoll og Østbyen generelt. Her  er det også godt etablerte ski- og fotløyper, samt at Trondheim Bydrift allerede prepper løyper i dette området.

At man ønsker å etablere anlegget i skogkanten, er også positivt på andre måter. Området som ønskes brukt har tidligere i stor grad vært preget av dyrka mark, og består i dag av ujevn vegetasjon. Store deler av området ligger også under eller delvis under høyspentmastene i området, som betyr at behovet for kraftig hugst er minimalt.

På figuren under kan du se området der det planlegges å bygge, samt hvordan dette området så ut for 50-60 år siden. Da var så og si alt av vegetasjon ryddet vekk, og dyrket mark dominerte.

Som en kan se av bildet, var området langt mer rydda tidligere. Etter at jorddriften opphørte her, har områdene gradvis blitt fortettet av ujevn vegetasjon med en betydelig mengde kratt og jordhauger.