Organisasjonsordlista

Klassisk nynorsk | Språkrådsnynorsk
Sida er sist endra 09.06.03

agenda saklista -a, dagsorden -en
alminnelig flertall vanleg fleirtal -et
arrangement tilskiping -i
arrangere skipa til
arrangør tilskipar -en
avstemming røysting -i
balanse jamvekt -i «Kassastyraren la fram jamvekti for rekneskapsåret.»
bemerkning merknad -en, tillegg -et «Det kom tri merknader til uppritet.»
beretning årsmelding -i, rapport -en, utgreiding -i
berette fortelja, melda, kunngjera, gjera greide for
beslutningsdyktig vedtaksfør, kvalifisert til å gjera vedtak «Styret er vedtaksført når tri av medlemene er til stades.»
brainstorming idémyldring -i, idédugnad -en
debatt ordskifte -t, dryfting -i
debattere dryfta, ordskiftast
dirigent møtestyrar -en, ordstyrar -en
diskusjon ordskifte -t, dryfting -i
ekstrainntekt umframinnkoma -a
ekstraomkostning umframkostnad -en
ekstraordinært møte umframt møte
endringsforslag endringsframlegg -et
enstemmig vedtatt samrøystes vedteke
flertall fleirtal -et
flertallsvalg fleirtalsval -et
flip over arktavla -a
flyer flogskrift -et
foil ljosark -et
forbehold atterhald -et
fordring krav -et, uteståande pengar
fordringshaver kravshavar -en, långjevar -en
forelegge leggja fram, senda til «Saki vart lagd fram for styret.»
forening lag -et, samskipnad -en, laug -et
forholdstallsvalg høvetalsval -et
formål fyremål -et
forskrift fyresegn -i
forslag framlegg -et
generaldebatt ålment ordskifte
generalforsamling årsmøte -t, landsmøte -t
grunnlegge skipa
innkallelse innkalling -i
inntekt innkoma -a
kasserer økonomiandsvarleg, kassastyrar -en, kasserar -en
kjøreplan køyreplan -en
komité nemnd -i
konferanseavgift stemnepengar
kontingent medlemspengar, årspengar, lagspengar
ledelse leiding -i
leder leidar -en
logo bumerke -t
medlemsforsamling lagslyd -en
møteforskrift møtefyresegn -i
møteleder møtestyrar -en, ordstyrar -en
møteprotokoll møtebok -i
opprettholde forslag halda uppe framlegg
oppstartmøte skipingsmøte -t
orientering vitring -i «Valnemndi vitra um arbeidet sitt.»
orienteringssaker vitringar
overhead projector skriftkastar -en, ljosarkframvisar -en
P.R.-sjef blestsjef -en
paragrafrytter flisespikkar -en, bokstavtræl -en
prinsipprogram tuft -i
protokoll møtebok -i
redaksjon bladstyre -t «Årsmøtet valde eit nytt bladstyre til medlemsbladet.»
referat upprit -et
referent møteskrivar -en
regnskap rekneskap -en
resolusjon fråsegn -i
resolusjonskomité fråsegnsnemnd -i
sekretær skrivar -en
simpelt flertall vanleg fleirtal -et
stand plakatbukk-aksjon -en, bokdisk -en
stemme røysta (v), røyst -i (s)
stemmeberettiget røystefør, å ha røysterett «Det var 15 røysteføre i salen.»
stemmeflerhet røystefleirtal -et
stemmegivning røysting -i
stemmeseddel røystesetel -en
stiftelsesmøte skipingsmøte -t
studiesirkel studiering -en
ta til etterretning taka til vitande
tegne seg beda um ordet «Det var tri som bad um ordet i ordskiftet.»
transparent ljosark -et
trekke forslag draga attende framlegg
utgift utloga -a
uttalelse fråsegn -i
utvalg utval -et
valgkomité valnemnd -i
votere røysta
votering røysting -i
whiteboard tusjtavla -a
workshop verkstad -en (t.d. korverkstad eller teaterverkstad), gruppearbeid -et, arbeidsseminar -et
årsabonnement bladpengar
årsberetning årsmelding -i

Takk til: Ingvild Aursøy Måseide og Håvard Tangen.