Vedtekter

Vedtatt 15. mars 1995
Sist endret 14. januar 2010

§ 1 FORMÅL

Medisinerforeningen Placebo, MF Placebo, er en religiøst og partipolitisk uavhengig sammenslutning av medisinstudenter tilknyttet Det Medisinske Fakultet ved Norges Tekniske og Naturvitenskaplige Universitet.

MF Placebos formål er å være en miljøskapende faktor for medisinstudenter i Trondheim.

§ 2 MEDLEMSKAP

Alle studenter som går på Profesjonsstudium i Medisin, ved Norges Tekniske og Naturvitenskaplige Universitet, ansees som medlemmer til de avslutter sitt studium. Ordinær Generalforsamling fastsetter eventuell medlemskontingent.

Hovedstyret kan ved særskilte utmerkelser innen arbeid for foreningens virke, utnevne enkeltpersoner til hederstittelen Æresmedlem av MF Placebo. Utdelingen av hederstittelen foregår på den Ordinære Generalforsamlingen. Æresmedlemmer av MF Placebo vil, på lik linje med ordinære medlemmer, kunne delta på MF Placebos arrangementer.

§ 3 MF PLACEBOS LOVER

Lovendringer kan kun foretas av en Generalforsamling.

Hovedstyret har ansvar for at MF Placebos Lover skal foreligge samlet og tilgjengelig for foreningens medlemmer.

§ 4 MF PLACEBOS STRUKTUR

Generalforsamlinger er MF Placebos øverste myndighet.

MF Placebo styres av et Hovedstyre med følgende verv:

-Leder
Leder av MF Placebos Hovedstyre. Lederen har overordnet ansvar for foreningens virke og oppfølging av Hovedstyrets og dets arbeidsoppgaver. Ledere anbefales å være fra det foregående Hovedstyret.

-Nestleder
Nestlederen er Lederens stedfortreder og deler Lederens ansvar for oppfølging av Hovedstyrets arbeidsoppgaver. Nestleder har ansvar for strukturering og forvalting av MF Placebos Arkiv (§9) og utstyr.

-Økonomisjef
Økonomisjefen har ansvar for at MF Placebo driftes økonomisk ansvarlig og i henhold til foreningens økonomiske struktur og retningslinjer (§5)

-Faddersjef
Faddersjefen har overordnet ansvar for planlegging, organisering og avvikling av Fadderuka, et arrangement som gjennomføres i undervisningsoppstarten til det kommende kullet med nye medisinstudenter. Dette innebærer å sette en fadderkomité og rekruttere faddere. Faddersjefen skal, om mulig, være en medisinstudent som selv skal påbegynne semester 1C. Faddersjefen skal avlaste Hovedstyret ved å bidra til gjennomføring av forefallende arbeid.

-Festsjef
Festsjefen har ansvar for planlegging, organisering og avvikling av MF Placebos fester. Dette innebærer prisforespørsler, reservasjoner og generell kontakt med Studentersamfundet og aktuelt uteliv.

-Sekretær
Sekretæren har ansvar for å føre referat fra Hovedstyrets møter og at disse referatene er lett tilgjengelig for foreningens medlemmer. Sekretæren skal avlaste Hovedstyret ved å bidra til gjennomføring av forefallende arbeid.

-Idrettssjef
Idrettssjefen har ansvar for planlegging, organisering og avvikling av Åreturen og MF Placebos sportslige arrangementer.

-IT-sjef
IT-sjefen har ansvar for vedlikehold og utvikling av MF Placebos hjemmeside samt placebo-mailinglistene.

-Blæstsjef
Blæstsjefen har ansvar for synliggjøring av MF Placebos arrangementer for dets deltakere, og at deltakerne er godt informert. Blæstsjefen skal jobbe mot å få flest mulig deltakere på MF Placebos arrangementer. Dette innebærer planlegging, organisering og avvikling av blesteknep.

MF Placebos Hovedstyre skal opptre i henhold til foreningens Lover og ivareta sine medlemmers interesser etter beste evne. I situasjoner hvor en Generalforsamling eller MF Placebos Lover ikke har lagt føringer, innvilges Hovedstyret frihet til å beslutte hva som gagner MF Placebo, men må svare for dette ved neste Generalforsamling.

Skulle et styremedlem trekke seg, skal det innkalles til Ekstraordinær Generalforsamling og gjennomføres et nytt valg for å fylle dette vervet.

§ 5 ØKONOMISK STRUKTUR OG RETNINGSLINJER

Økonomisjef skal føre regnskap for foreningens drift og dette skal sammen med presentasjon av det nye årsbudsjettet legges frem for Generalforsamlingen. Økonomisjef skal kunne legge fram bilag for alle poster i regnskapet. Bilag skal oppbevares i 10 år.

Disposisjonsrett:
1. Økonomisjef i MF Placebo har 1. disposisjonsrett på alle kontoene.
2. Leder i MF Placebo har 2. disposisjonsrett på alle kontoene.

MF Placebo skal ha en sunn økonomi og Hovedstyret skal søke midler for å oppnå dette.

Enkeltpersoner i Hovedstyret står ikke økonomisk ansvarlig for foreningens virke, men ved særdeles grove overtramp av MF Placebos Lover kan forøver, og evt. Hovedstyret i sin helhet, holdes ansvarlig. En Ekstraordinær Generalforsamling tar stilling til saken. Ved uforutsette hendelser kan ikke Hovedstyret holdes økonomisk ansvarlig.

Hvis foreningens aktivitet bortfaller skal alle konti være frosset (se § 10).

§ 6 SIGNATURRETT

Signaturrett er rett til å opptre på MF Placebo vegne i alle anliggender. Økonomisjef og leder har signaturrett. Disse har signaturrett hver for seg.

§ 7 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er MF Placebos øverste myndighet. Generalforsamlingen er vedtaksdyktig ved forskriftsmessig innkallelse og med minimum tretti medlemmer, eller ti prosent av foreningens totale medlemmer, er tilstedet. Vedtatte lovendringer er gjeldende fra den aktuelle Generalforsamlingen er avsluttet.

Generelle vedtak fattes ved simpelt flertall. Bevilgninger til interessegrupper eller formål utenfor MF Placebo krever at minst tyve prosent av foreningens medlemmer er tilstede og et totredjedelers flertall.

– Ordinær Generalforsamling
Ordinær Generalforsamling avholdes i januar hvert år. Det sittende Hovedstyret er ansvarlige for at Generalforsamling avholdes.

Innkalling til Ordinær Generalforsamling skjer ved oppslag og mail til alle kull minst fjorten dager i forveien av fastsatt dato. Forslag til vedtak skal være sendt Hovedstyret per mail senest fire virkedager før møtet. Innkallingen skal inneholde, saksliste og Hovedstyrets eventuelle forslag til vedtaksendringer. Det skal også informeres om valget av Hovedstyret.

Sakslisten til den Ordinære Generalforsamlingen skal som et minimum inneholde Årsberetning, Regnskap, Årsbudsjett og valg av Hovedstyret. Regnskap og budsjett skal sendes ut senest en uke før ordinær generalforsamling.

– Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær Generalforsamling holdes dersom minst ti prosent av medlemmene eller det sittende Hovedstyret krever det.

Innkalling skjer ved oppslag og mail til alle kull minst fem dager i forveien. Forslag til vedtak skal være sendt Hovedstyret per mail senest to virkedager før avvikling. Innkallingen skal inneholde informasjon om det aktuelle inntrufne.

§ 8 VALG AV HOVEDSTYRET

Hovedstyret velges ved skriftlig avstemning på Ordinær Generalforsamling i januar. Styremedlemmer velges med simpelt flertall, sitter i ett år og kan stille til gjenvalg.

Kun medlemmer av foreningen kan velges inn i styret. Foruten vervene Leder og Faddersjef ligger det ingen føringer for hvem som kan stille til valg.

Hvert styremedlem velges individuelt. Det første styremedlemmet som velges, er Leder, deretter følges rekkefølgen i § 4. Dersom ingen kandidater stiller til et verv, forskyves valget av dette vervet til slutten av valget. Hvis det fortsatt ikke er noen kandidater, kan Generalforsamlingen gi Hovedstyret mandat til å fylle vervene. Alternativt forskyves valget av det gjeldende vervet til en Ekstraordinær Generalforsamling. Om det ledige vervet ikke fylles på den Ekstraordinære generalforsamlingen vil styret overta vervets oppgaver og løse disse etter beste evne. Neste Ordinære Generalforsamling vil ta stilling til vervets fremtidige eksistens.

§ 9 MF PLACEBOS ARKIV

Årsberetninger, reviderte regnskap, erfaringsskriv, bilder, kvitteringer og andre levninger fra foreningens virke, skal arkiveres i MF Placebos Arkiv for å bevare foreningens historie.

§ 10 AVVIKLING AV FORENINGEN

Hvis Hovedstyret mener det ikke lenger er grunnlag for å opprettholdelse av MF Placebo, skal det innkalles en Ekstraordinær Generalforsamling som fatter avgjørelsen. Ved avvikling skal foreningens konti fryses og kun benyttes hvis foreningen gjenreises

Det siste Hovedstyret er ansvarlig for MF Placebos Arkiv og informasjon til gjenoppretting av foreningen oppbevares trygt på Studentforeningssalen.

Foreningen kan gjenreises på Allmøte for studenter tilknyttet Det Medisinske Fakultet ved Norges Tekniske og Naturvitenskaplige Universitet.