Uttakskriterier

Om Uttakskomiteen

UKs overordnede oppgave er å sørge for at NTNUI stiller med best mulig lag på stafettene. UK velges av årsmøtet, og gis mandat til å gjøre de nødvendige vurderingene som kreves for å sette sammen NTNUIs stafettlag. Det er UKs ansvar at alle løpere får en rettferdig behandling. Med rettferdig menes det at alle UKs vurderinger skal kunne begrunnes i de oppsatte uttakskriteriene. Videre forutsettes det at beslutningsgrunnlaget formidles uoppfordret til løpere berørt av avgjørelser som har krevd mye diskusjon. Det er generelt ønskelig at UK opprettholder god kontakt med klubbens løpere i forkant, under og etter laguttakene.

 

Retningslinjer for uttak

Generelle uttakskriterier: Testløp og skjønn

Testløp
UK, i samråd med sportslig utvalg, setter opp opp testløp som alle skal prioriteres av løpere som satser på de aktuelle stafettene. Testløpene utgjør hovedgrunnlaget for UKs laguttak, og skal alle inkluderes i UKs vurderinger. Deltakelse på testløp skal aldri telle negativt. Om det ikke brukes løp som arrangeres i forkant av stafetten som testløp (som f.eks. løp fra NM-uka som testløp til NM stafett), skal det etterstrebes å ha minst et av testløpene i nærheten av Trondheim. UK vil vekte testløpsresultatene mot hverandre i uttaksdiskusjonen, basert på:

  • Konkurranse/viktighet av løp
  • Terrengrelevans
  • Relevans for spesifikke etappeegenskaper

UK kan velge å annonsere vekting av løp i forkant av uttaksdiskusjonen. Det skal da fremgå tydelig i annonseringen av de oppsatte testløpene hvilke(t) løp som skal vektes tyngst. I tilfeller hvor ett eller flere løp tester spesifikke etappeegenskaper kan UK velge å vekte et slikt løp tyngre enn det som først fremgår av uttakskriteriene. Fornuftig vekting vil også måtte benyttes for å vurdere prestasjoner i ulike klasser, f. eks E1/E2 og senior/junior. Spesielt for sammenligning av junior- og seniorresultater vil tidligere stafetter og arrangerte testløp med felles klasse vektes spesielt tungt. UK forbeholdes retten til å legge mindre vekt på løp som viser seg å være urettferdige (f.eks. mye snø, poster henger feil osv.). 

 

Skjønn
I tillegg til å basere seg på resultatene fra de oppsatte testløpene, bruker UK skjønn i laguttak. Skjønn benyttes i særlig grad i tilfeller hvor løpere ikke har hatt anledning til å delta på testløpene. UK kan i samråd med aktuell løper sette opp et annet løp for vedkommende hvor løperen får anledning til å vise seg frem. Skjønn kan også benyttes i situasjoner hvor UK mener at de oppsatte testløpene ikke gir et godt nok grunnlag for å teste spesifikke egenskaper som er relevante for en etappe eller en stafett. I alle tilfeller skal skjønn kun brukes der UKs vurderinger kan dokumenteres med henvisning til tidligere resultater og prestasjoner. Skjønn utøves på bakgrunn av (prioritert rekkefølge):

  • Tidligere prestasjoner fra individuelle konkurranser og stafetter
  • Prestasjoner i andre konkurranser
  • Fysiske tester
  • Oppmøte på treninger og samlinger

De to siste punktene er fortrinnsvis aktuelle for de høyere lagnumrene, i tilfeller hvor vurderingsgrunnlaget fra testløp og tidligere prestasjoner er dårlig.

 

Utøverens ansvar

Alle utøvere oppfordres til å svare på spørsmål om ambisjoner og etappeønsker som har blitt sendt ut mail, for at UK skal ha best mulige forutsetninger for å ta ut de beste lagene. Løpere har selv ansvar for å informere UK om eventuelle resultater og prestasjoner fra andre konkurranser.

Løpere oppfordres til melde ifra til UK (uk@ogruppa.org.ntnu.no) dersom de ikke kan stille på de oppsatte testløpene og eventuelt si ifra på forhånd om man skal delta på andre løp som kan brukes som erstatning. 

 

Uttak av stafettlag

UK tar ut NTNUI sine lag til stafettene nevnt nedenfor, med unntak av Fredigstafetten og Jaktprøven, hvor o-kjøkkenene stiller lag og i de fleste tilfeller får komponere lagene selv. En praksis hvor lag komponeres etter ønsker fra enkeltutøvere i andre stafetter er ikke aktuell, ettersom praksisen umulig kan håndheves konsekvent og rettferdig.

Dersom man ønsker å delta på stafetter som ikke er nevnt nedenfor, er det fullt mulig å melde på og ta ut egne lag, men si gjerne ifra til UK først.

UK tar også ut lagene til NM-stafett i skiorientering. Mer info om dette blir sendt på mail når det nærmer seg.

 

Kontakt

uk@ogruppa.org.ntnu.no