Prosjektweb - Knappen

Introduksjon

Dette er prosjektweben for gruppe 3 ved landsbyen "Handycom - Mobilteknologi for bedre livskvalitet" Eksperter i Team våren 2004.

På denne siden vil vi presentere problemstillingen vi jobbet med i faget, hvordan vi gikk frem for å løse problemet og til slutt en liten konklusjon. Fagrapporten vår er i helhet tilgjengelig for nedlastning her

Problemstilling

Mange sykehuspasienter har i dag en tilkallingsknapp på sengeposten sin. Knappen brukes av pasientene for å varsle pleiepersonalet om at de trenger hjelp. Vår antakelse, som er utgangspunktet for vårt prosjekt, er at denne knappen gir en ineffektiv kommunikasjon mellom sykepleier og pasient, og bør forbedres.

I dette prosjektet vil vi prøve å undersøke om vår antakelse holder stikk. Er det nåværende systemet for dårlig, og eventuelt hvor dårlig er det? Videre vil vi foreslå forbedringer som kan gjøres, i form av en prototype for et nytt system som kan skreddersy brukergrensesnittet til hver enkelt pasient. Vi kommer også til å diskutere hvordan man kan bruke andre modi enn skjermbasert grensesnitt for å aktivere alarmfunksjonaliteten.

Fremgangsmåte

Vi går først gjennom hvordan vi har kartlagt domenet vårt. Deretter presenteres dagens system med dets svakheter og styrker. Utifra blant annet intervjuer av pleiere og våre egne ideer kommer vi så med et forslag til et nytt system som vi mener vil være en forbedring i forhold til dagens.

Avslutningsvis presenterer vi en prototype som skal illustrere de konseptene vi mener vil bidra til å bedre dagens situasjon.

Konklusjon

I dette prosjektet har vi prøvd å få svar på hvorvidt det eksisterende tilkallingssystemet på sykehus er tilfredsstillende. Vår undersøkelse på St. Olavs Hospital tyder på at det i hovedsak er det, men at det finnes rom for forbedringer.

Vi har kommet med et par forslag til knapper i et grafisk grensesnitt ovenfor de sykepleierne vi har vært i kontakt med og de har konkludert med at et system som vi foreslår kan være fordelaktig i noen sammenhenger.

Vi tror at noe av den motviljen noen av sykepleierne har hatt mot et nytt system kommer litt av frykt for det nye, litt av frykt for effektiviseringer av helsevesenet og litt at de ikke har innsikt nok i det vi har prøvd å skildre til å forstå hvordan det er tenkt at systemet vårt vil fungere.

Alt i alt vil vi trekke hovedkonklusjonen at i den teknologiske utviklingen som skjer i helsevesenet i dag er det absolutt rom for å enkelt kunne bedre tilkallingssystemet.