Referat, styremøte DION, 2001-10-22

Til stede: Snorre, Rolf André, Ingo, Bård, Gelein, Roar, Barbara, Åsa
Forfall: Margit, Lise, Ola
Møteleder: Rolf André
Referent: Bård

Saker

 1. Kommentar til referat fra forrige gang

  Roar hadde noen få kommentarer til det forrige referatet. Disse er sendt på epost innad i styret, og gjelder i hovedsak mindre stilistiske endringer. Det ble vedtatt at forrige referat skulle skrives om for å reflektere dette.

 2. ``Howto'' for veiledningsproblemer

  Denne er foreløpig ikke påbegynt. Når et foreløpig utkast er ferdig, vil bli sendt ut på styrets epostliste og deretter diskutert på påfølgende styremøte.

 3. Internasjonalt nettsted for doktorgradskandidater

  Styret har mottatt flere henvendelser fra grunnleggerne av et internasjonalt nettsted for doktorgradskandidater. Vi finner imidlertid at henvendelsen har en for kommersiell karakter (blant annet vil tilknytning til nettstedet etterhvert kreve en "medlemsavgift"). Derfor har vi ikke lyst til å henvise til nettstedet fra våre hjemmesider.

 4. Hva har skjedd

  Kollegiet vedtok i sitt møte 2001-10-17 (referat som PDF ) et avsnitt om barnehageplasser. Avsnittet er foreløpig noe vagt formulert, men én av setningene sier: «Barnehageplassene skal brukes i rekrutteringsøyemed». Hva som ligger i denne setningen må følges opp når Universitetsdirektøren kommer med sin avklaring. Vi vil likevel legge til at vi i utgangspunktet er positive til dette vedtaket.

  27. november holder NIF et stipendiatmøte i Oslo. DION er invitert til å delta på møtet og vil i utgangspunktet stille med Rolf André og Lise. Subsidiært kan Bård være med. Dette møtet vil være en posisjonering i forhold til vårens lønnsforhandlinger, men også andre saker av DIONs interesse kan legges frem (f.eks. velferdsgoder, driftsmidler m.m).

  Barbara har vært i samtale med likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir Vestmann. Stillingen som likestillingsrådgiver sorterer under organisasjonsutvikling, og skal fungere som et «pressmiddel» for å bedre likestillingens kår ved universitetet. Ytterligere oppgaver inkluderer tilrettelegging av arbeid i forbindelse med fødselsepermisjon, spesielt med tanke på gjenopptak av arbeidet.

  Likestillingsrådgiveren var positiv til at doktorgradskandidater nå har status som ansatte istedetfor studenter, og mente at dette vil lette situasjonen vår. Hun nevnte videre at vi kunne referere vanskelige enkeltsaker videre til henne. Dette er interessant informasjon å ta med i informasjonsskrivet til nye doktorgradskandidater. I tillegg kan vi ta med en lenke til hennes hjemmesider, http://www.ntnu.no/likestilling/kontakt/, under våre egne nyttige sider.

  Rolf André har forfattet et brev til den nye Utdannings- og forskningsministeren, Kristin Clemet. I brevet ber vi om et møte med ministeren for å fremlegge vårt syn på forskningsutdanning, med spesiell vekt på tapte goder og lønn som følge av vedtak gjort av den forrige regjeringen og tidligere.

 5. Boligsituasjonen

  Gelein har vært opptatt med å forfatte et leserbrev til Universitetsavisa. Han har imidlertid ikke fått svar på noen av sine henvendelser til Internasjonal seksjon, til tross for at han har sendt epost til mange mottakere. Det ble bemerket at epost kanskje ikke er den rette fremgangsmåten for denne typen henvendelser, spesielt ikke med mange mottakere, all den tid det kan virke som en orientering heller enn (en serie av) spørsmål som trenger svar. I fremtiden bør vi kanskje derfor heller satse på brev og papir når vi gjør offisielle henvendelser.

  Gelein påpekte også en inkonsekvens i ordlyden mellom innstillingen til K-sak 74/01 og K-sak 76/01 som var til behandling i Kollegiets møte 2001-10-17. Dette vil bli bemerket i leserbrevet.

 6. Nytt nyhetsbrev

  Bård skal skrive et nytt nyhetsbrev, det tredje i rekken denne perioden, men utsetter det til etter at vi vet at Clemet har mottatt brevet nevnt tidligere. I tillegg kommer Snorre med et bidrag om barnehagesaken i dette nyhetsbrevet.

 7. Eventuelt

  Rolf André kom på idéen med en «samleside» for nyttige lenker for doktorgradskandidater fra «Innsida». Han påtok seg selv arbeidet med å undersøke mulighetene for dette.

  Roar gjør seg ferdig med doktorgradsoppgaven sin i begynnelsen av 2002, og kommer derfor ikke til å sitte styreperioden ut. Han har imidlertid rekruttert en annen stipendiat som etterhvert kan ta hans plass. Denne stipendiaten blir introdusert for styret snart.

  Styrets julebord flyttes til tirsdag 2001-12-18 for at flest mulig av styrets medlemmer skal kunne være med.

Neste møte

Tid: Mandag 2001-11-19, kl. 16:30 (middag), kl. 17:00 (møte)
Sted: Den Gode Nabo

2001-10-26, Bård Skaflestad