Referat, styremøte DION, 2001-08-20

Til stede: Lise, Gelein, Barbara, Rolf André, Ingo, Roar, Åsa, Bård
Forfall: Margit, Ola, Snorre
Møteleder: Rolf André
Referent: Bård

Saker

 1. Studentstatussaken

  I løpet av sommerferien har det ikke skjedd spesielt mye, men korrespondansen er gjort tilgjengelig via epost til styret. Kollegierepresentant Einarsrud er fremdeles positivt innstilt til å ta opp vår sak i Kollegiet, og det virker som om hun ser vår side av saken.

  Ellers har vi registrert at Høyre ønsker økte rammebevilgninger til blant annet stipendiater for å kompensere for de uheldige virkningene av den nye forskriften. Dette har imidlertid foreløpig mest preg av løst snakk. I tillegg har det vært et møte mellom NTNU og Boligdivisjonen med tanke på boligsituasjonen for utenlandske doktorgradskandidater.

 2. Spørreundersøkelsen

  Lise har fått fatt i et eksemplar av NIFUs spørreundersøkelse for ferdigutdannede dr.gradskandidater. Dette ble sendt rundt til møtedeltakerne. Førsteinntrykket var av en grundig undersøkelse som tok opp viktige tema. Resultatene av undersøkelsen er ikke publiserte, men vi skal forsøke å få tilgang til deler av resultatene likevel.

  I tillegg skal NTNU arrangere en undersøkelse blant kandidater fra NTNU. I denne sammenheng er det viktig å få rede på hvem som skal utføre undersøkelsen, utforme spørsmålene og hva det skal spørres om.

 3. Hjemmesidene og generelle dataspørsmål

  Vi har begynt en oppdatering av informasjonen på hjemmesidene og blant annet lagt inn en kort informasjon på engelsk. Motivasjonen for dette er hovedsaklig å si fra om hvem vi er og hva vi kan og ikke kan hjelpe med. Det gjenstår fremdeles noe arbeid, for gamle arkivsider kommer med opplysninger som er i skarp kontrast med virkeligheten. For eksempel blir det ett sted sagt at det er nødvendig å betale semesteravgift for at man fortsatt skal være student...

  Ellers har det begynt å komme uforholdsmessig mye "spam" på styrets epostadresse. Bård skal undersøke hva som kan gjøres for å sette opp filtre for å ta vekk de fleste tilbudene om alskens uhumskheter.

 4. Semesterstart, ny informasjon må ut

  I forbindelse med semesterstarten blir det nødvendig å informere nye doktorgradskandidater om blant annet

  En mulig kanal for dette er gjennom utsendelse av et nytt nyhetsbrev. Bård skal forfatte et forslag til et slikt og sende det rundt til resten av styret for kommentarer.

 5. Informasjonsskriv fra NTNU

  NTNUs informasjonsskriv for nye doktorgradskandidater er fremdeles ikke tilgjengelig. Vi ønsker at dette skrivet skal nevne DION og kanskje vårt nyhetsbrev eksplisitt. Barbara skal purre på dette skrivet.

 6. Boligsituasjonen for utenlandske studenter

  Gelein truffet en utenlandsk doktorgradskandidat som kunne fortelle skremmende historie om hvilke følger som kan komme av tap av studentstatus. Denne kandidaten har fått bolig på Moholt for seks måneder til en høyere leiepris enn vanlig. Han har imidlertid ikke fått noen kontrakt på leieforholdet og vi lurer på om dette ikke er lovstridig. Han kan fortelle at han virkelig har støtt hodet i veggen mot det norske byråkratiet idet han blant annet ikke får låne bøker på biblioteket på grunn av sin manglende studentstatus.

  På bakgrunn av denne konkrete saken må vi finne ut hva som kan og må gjøres. Spesielt viktig er at leietakerne må kunne kreve kontrakt på sitt leieforhold og vi må bringe klarhet i lovverket rundt utleie av boliger/hybler. Gelein fortsetter denne viktige jobben.

 7. Eventuelt

  Saker som kom opp under eventuelt var

Neste møte

Tid: Mandag 2001-09-17, kl. 16:30 (middag), kl. 17:00 (møte)
Sted: Den Gode Nabo


2001-08-21, Bård Skaflestad