Referat, styremøte DION, 2001-05-22

Til stede: Ola, Lise, Snorre, Gelein, Margit, Barbara, Rolf André (i starten), Bård
Meldt forfall: Roar, Ingo, Åsa
Møteleder: Margit
Referent: Bård

Saker

 1. Konstituering av styret

  Følgende verv ble besatt
  Leder: Rolf André Bohne
  Nestleder: Bård Skaflestad

  Margit redegjorde for det forrige styrets fordeling av styreverv, samt at vervene stort sett er å oppfatte som formalia. Det forrige styret hadde en flat struktur, og det innebar ingen reell makt å være leder eller nestleder.

  Det ble foreslått en mulig oppdeling av styrets medlemmer i arbeidsgrupper som skal fokusere enkeltsaker. En slik oppdeling bør ikke være for rigid, idet spesielle saker med fordel kan belyses fra ulike sider. I fortsettelsen av dette argumentet ble det påpekt at en saksmessig oppdeling likevel forutsetter full "gjennomsiktighet" i styret for å sikre god informasjonsflyt.

 2. Status for tidligere saker

 3. DIONs videre arbeid

  Det henvises til arbeidsprogrammet som ble fremlagt på årsmøtet for en oversikt over saker det forrige styret anså viktige å arbeide videre med. I tillegg ble det uttrykt ønske om å presentere noe informasjon på engelsk på DIONs hjemmesider til hjelp for utenlandske dr.gradskandidater som skal arbeide ved NTNU. Slik informasjon må likevel være av summarisk art, idet detaljer raskt kan endres.

 4. Velferdsgoder

  Lise, Snorre og Gelein har vært i møte med Velferdsdirektør Suzette Paasche fra Samskipnaden og leder av velferdstinget Roger Beite angående bortfall av stipendiaters velferdsgoder. Lise redegjorde for dette møtet og presenterte et referat fra dette møtet.

  Lise kunne også fremlegge litt av departementets argumentasjon for at stipendiater skal miste sin studentstatus. KUF anser saken avgjort, og begrunner hvorfor stipendiater ikke skal anses som studenter.

  Det ble foreslått å ta kontakt med medlemmer av Kollegiet for å undersøke om denne saken kan behandles nærmere der. En mulig fremgangsmåte er å få et gitt Kollegiemedlem til å nevne saken under "enventuelt" for å forberede Kollegiet på at det vil komme et mer utførlig saksdokument på et senere Kollegiemøte. Neste Kollegiemøte avholdes 2001-05-30. Lise, Snorre, Gelein og Barbara sa seg villige til å følge opp denne saken.

Neste møte

Tid: Tirsdag 2001-06-05, kl. 16:30 (middag), kl. 17:00 (møte)
Sted: Den Gode Nabo

2001-05-23, Bård Skaflestad