Referat, styremøte DION, 2001-01-18

Til stede:

Anne Sofie, Roar, Margit, Ingo, Rolf André, Bård

Meldt forfall:

Dagmar, Lise, Snorre, Tarjei

Møteleder:

Rolf André

Referent:

Rolf André

Saker

Fått svar fra fakultetene, Ingo refererte fra BM-fakultetet:

Sykemelding til Instituttet, som videresendes til fakultetet for registrering. Fakultetet tar var på alt i en mappe, dersom sykemelding er lang nok kan en søke om forlengelse. Ved deltids fravær samme regler som ved fulltidsfravær. Dersom sykefravær er lengre eller lik 16 dager kan en få forlenget stipendet med hele perioden. Det er er generelt ikke mulig å slå sammen mange små sykemeldinger, med et mulig unntak for repetive fravær med samme diagnose.

Margit oppsummerer medvaret fra BM-fakultetet samsvarer med svarene fra de andre fakultetene, men at det er viktig at kanditatene leverer sykemeldinger, samt at det ikke er automtikk i forlegelse, en må søke.

Det er også viktig at en henvender seg skriftlig til fakultetene når en er avhengig av klare svar, da skriftlige henvendelser protokollføres.

            Vedtak:. Det var enighet om at DION ikke skulle arbeide videre med problemstillinger rundt enkeltdager, da dette er i strid med lovverk og all eksisterende praksis.

Margit og Anne Sofie skal ha et oppfølgingsmøte med forskerforbundet neste uke, Bård tar kontakt med NIF.

Vi har vært i kontakt med FF sentralt og skal utarbeide dokument som tar for seg emnet. Anne-Sofie har AETAT, videre må koble AETAT og FF. A-S bearbeider dette videre.

Ingo og Rolf André tar kontakt med BM-fakultetet og spør om dr.grads kontarkt og tiltak for føre var mht. til eventuell forlengelse av stipendperioden dersom brukk på kontrakt, da dette må gjøres i kontraksperioden!

Fakultetet v/Tore R. Jørgensen ønsker en vararepresentant for dr.gradskandidat Amund Tveit i Utvalg for forskning og forskerutdanning og ønsker DIONs innspill til mulige kandidater. Bård lufter dette på innsida

Rolf André tar kontakt med studieavdelingen, studiedirektør Walstad, for å få klarhet i resultatet av søknad om støtte og kontor.

Rolf André  sender ut saksliste samt brev om saker som må taes opp igjen i god tid før neste møte.

Neste møte

Tid:

Onsdag 2001-02-14, klokken 17:00

Sted:

Den Gode Nabo

Til da:

Holde kontakt pr. email og kontakte fakultetene angående sykelønnsordning, samt studieavd om søknad.

2001-01-25, Rolf André Bohne (referent)