Referat DION-møte 17. august 2000, møterommet, Geologisk Institutt

Til stede: Roar, Bård, Margit, Rolf Andre, Snorre, Heidi, Anne Sofie
Meldt forfall: Ola, Dagmar
Møteleder: Rolf Andre
Referent: Anne Sofie
Møtet hadde ingen oppsatt sakliste. Referatet er en oppsummering av diskusjonene som gikk.
 1. DIONs posisjon

  Det var enighet om at første prioritet for DION er å bli oppnevnt som fast og automatisk høringsinstans på Kollegie- og fakultetsnivå. Etter hvert vil vi så ta kontakt med fagforeningene samt organisasjoner for dr.gradskandidater ved de andre universitetene for å samordne utspill i nasjonale saker.

 2. Informasjon via Web

  Det var enighet om at hjemmesiden vi har nå er pinlig lite oppdatert, og at dette må være en prioritert oppgave. Det kom opp en del forslag til hva som bør være tilgjengelig på hjemmesiden. Denne så vel som verktøy for intern kommunikasjon bør knyttes til det nye intranettet ved NTNU.

 3. Informasjon til nye Dr.gradskandidater

  Snorre lager en liste over Ofte Stilte Spørsmål med svar. Tar utgangspunkt i informasjonsskrivet til nye dr.gradsstudenter, og oppdaterer det han ser av mangler/feil der. Dette skal legges på hjemmesiden.

 4. Arbeidsledighetstrygd

  Saken har vært oppe i DION lenge. Det dreier seg om at arbeidsledige etter avsluttet stipendperiode må skrive under en kontrakt på at man ikke skal arbeide med avhandlingen verken på fritid eller i arbeidstiden så lenge man går på trygd. Det ble en lengre diskusjon om hvorvidt dette er en god sak for DION og om det er noe særlig problem.

  Noen mente vi i stedet burde jobbe for en mer formalisert rett til sluttføringsstipend, mens andre mente det er to prinsipielt ulike saker. Det ble dessuten advart mot å forsøke å formalisere sluttstipend da det kan oppfattes som et generelt krav om utvidelse av stipendperioden samt at vi da kan gå glipp av den fleksibiliteten som ligger i systemet i dag. Etter hvert ble det enighet om følgende:

 5. Status som student/arbeidstaker og andre saker

  Margit, Heidi og Roar finner ut nærmere status i de ulike sakene DION har jobbet med. Vi regner med at spørsmålet om status da vil stå fram som en av de viktigste sakene, men nærmere ansvar for dette avklares senere.

 6. Neste møte

  Neste møte blir lagt til INDEKOL på Dragvoll tirsdag 12. september klokken 1415. Rolf Andre innkaller. Det er ikke utenkelig at det blir opplegg til pils på kvelden.

Anne Sofie Lægran, 2000-08-18 (referent)