Referat fra styremøte i DION 10.12.98 kl. 17.00. Marinteknisk senter, Tyholt

Til stede: Torgeir Dingsøyr, Arne Fredheim, Jens Haugan, Tom Reidar Henriksen, Tor-Kristian Jenssen, Tove Schult og Gunhild Setten
Forfall: Siri Blakstad

Referent: Tor-Kristian Jenssen

Sak 1. Møte mellom DION og rektor 02.12.98
Arne og Jens var 02.12.98 i møte med rektor ved NTNU som DIONs representanter. Hensikten med møtet var å informere rektor om DIONs arbeide. Arne og Jens informerte om innholdet i møtet (se eget referat, lagt frem på styremøte 10.12.98). Blant annet ga rektor signaler om at det finnes midler sentralt for DION og DION ble oppfordret til å søke midler til administrative kostnader (daglig drift). Det ble vedtatt at Tom setter opp budsjettforslag og formulerer et utkast til søknad om midler.

Sak 2. Informasjonsbrev fra DION til rektor.
Arne la frem et arbeidsnotat til informasjonsbrev til rektor. Brevet skal inneholde saker som DION jobber med og andre problemstillinger som DION finner viktige. (se Sak 1.) Det ble vedtatt at Arne jobber videre med notatet og lager et utkast for høring i DION-styret.

Sak 3. Brev til KUF om doktorgradskandidatenes status.
Arne informerte om KUFs oppfølging av henvendelsen: KUF mottok brevet 05.10.98 og er nå til behandling hos saksbehandler.

Sak 4. Leder og videre arbeid i DION.
Jens er i ferd med å avslutte doktorgradsarbeidet og det må velges ny leder ved neste årsmøte. Når det gjelder videre arbeid ble det diskutert å fokusere mer på DION og mindre på de enkelte underorganisasjonene (ODIS, DION-KB/FIM, DION-MED, DION-HF og DION-SVT). Argumenter for er 1) at det vil være lettere å skape oppmerksomhet rundt DION sentralt enn å gå via de ulike underorganisasjonene; dette kan gjøre det lettere å rekruttere frivillige til verv i DION, og 2) de gamle fakultetsskillene som var grunnlag for inndelingen ikke gjelder i samme grad. Det ble vedtatt å innkalle til et felles DION-allmøte (ca. 12.02.99) istedenfor å først ha allmøter i underorganisasjonene. Jens skal formulere innkalling til allmøtet. Videre skal Tor-Kristian lage en liste med alle fakultetsstyrerepresentanter fra dr.grad.kand. Disse skal inviteres til neste DION-styremøte for å forsøke å spre informasjon om DION ut til doktorgradskandidater ved alle fakultetene.

Sak 5. Doktorgrads-kandidater/-utdanning ved de regionale høyskolene.
Utsatt til neste styremøte.

Sak 6. Eventuelt.
Sak 6.1. PI-net medlemskap og arrangement av neste PI-net møte.
I møtet med rektor ble rektor informert om PI-net og muligheten for at DION/NTNU skal arrangere neste PI-net møte ble diskutert. (jfr. Sak 1.). Det ble vedtatt at DION-styret skal jobbe videre med sondering rundt et eventuelt arrangement av neste PI-net møte og at Tom skal undersøke med forrige arrangør for å få mer detaljerte praktiske opplysninger. Kontingenten for PI-net medlemskap skal tas med i DION-budsjettet som Tom setter opp (jfr. Sak 1.).
Sak 6.2. Notat om dr.grad.kand. på redusert lønn og Norad stipend.
Arne la frem et kort notat som oppsummerer problemstillingen.

Neste møte: 14.01.99 kl. 09.00, IDI, Gløshaugen.


Til møteplanen for 1998


E-post til
DION@stud.ntnu.no

TIL

e-post: Jens.Haugan@hf.ntnu.no - sida vart endra sist den: 04.01.99