Referat fra styremøte i DION

Tid: Mandag 9. november, klokken 09.00.

Sted: Kollokvierom, 3. etasje PFI.

Til stede: Tom Reidar Henriksen, Tove Schult, Rolf Jarle Aaberg, Anne Brekken, Jens Haugan, Tor Kristian Jensen og Arne Fredheim.

Sak 1. Orientering fra Rolf Jarle om notat fra Signe.

 • Signe (professor ved KB fakultetet) har skrevet et notat til Mjøsutvalget, som hun er medlem av.
 • Hun argumenterer for at doktorgradskandidater bør være studenter og ikke arbeidstakere.
 • Dette er et personlig utspill fra Signe
 • I forbindelse med saken, kom det frem at i Øst-Europa er det vanlig at doktorgradskandidater ikke er ansett eller registrert som studenter.


Sak 2. Nedlegging av SFU, FUF og FUTN.

 • I forbindelse med omorganiseringen (ORGUT) av NTNU, blir de fleste sentrale utvalg lagt ned. Dette inkluderer det Sentrale forskningsutvalg, Forskningsutvalget for teknologi og naturvitenskap, samt avdeling for faglig forskning og utvikling. Alt ansvar for doktorgradsarbeid og forskningen skal i fremtiden tillegges fakultetene.
 • Dette medfører at DION sine naturlige kontakter med administrasjonen ved NTNU også forsvinner og at doktorgradskandidatene ved NTNU mister innflytelse.
 • DION har ikke vært informert om denne utviklingen og ikke vært inkludert i debatten.
 • Vi har heller ingen innflytelse gjennom Kollegiet eller Kollegierådet (som legges ned?), siden vi ikke er representert som egen gruppe.
 • Se også e-post fra Rolf Jarle vedrørende temaet.
 • Det ble vedtatt at DION skal skrive et brev til rektor, hvor problemstillingen og DION sin bekymring for fremtidig doktorgradsarbeid og forskning ved NTNU legges frem.


Sak 3. Skrivefeil på omslaget til doktoringeniøravhandlingene.

 • Det har i alle år (siden 1975?) forekommet en skrivefeil på forsiden av doktoringeniøravhandlingene. (Skrevet som doktor ingeniøravhandling).
 • En årvåken doktoringeniørkandidat ved KB oppdaget dette og informerte administrasjonen. Etter mye om og men fikk han ordnet skrivefeilen på sin avhandling.
 • Arne har etter møtet vært i kontakt med administrasjonen (Eli Dalsegg) og de vil se på saken og få ordnet skrivefeilen etter nyttår.


Sak 4. Medlemskap i PI-net.

 • Det ble vedtatt at DION melder seg inn i PI-net.
 • Tom sender referat til FUF, samt søknad om US$ 100 i innmeldings avgift.


Sak 5. Situasjonen for utenlandsstipendiater ved NTNU.

 • Det finnes doktorgradsstipendiater fra utviklingsland ved NTNU som ikke får vanlige stipend lønn. Dette dreier seg om alt fra halv lønn til andre nivå i forhold til full stipendiat lønn.
 • Det er også en del doktorgradskandidater som har finansiering fra Statens Lånekasse i form av Norad stipendordning.
 • Dette er en viktig sak som DION må jobbe videre med. Det må samles mere konkret informasjon om saken. Arne prater med Carl Martin Larsen.


Sak 6. Oppdatering av hjemmesider til DION.

 • Saken ble diskutert og flere ideer ble lagt frem.
 • I første omgang får Tor Kristian ansvaret for hjemmesiden. Først og fremst for å se på status i dag og komme med ideer til videre utvikling av hjemmesiden.
 • Tom vil reise bort til våren, men vil bistå/overta ansvaret fra neste sommer.


Sak 7. Eventuelt.

 • Leder i DION. Saken utsatt til neste møte, men Jens trenger en arvtaker. Uansett må en ta på seg midlertidig ansvar frem til generalforsamlingen neste år.
 • Sykefravær og forlengelse av stipendperioden. Anne tar opp igjen saken.
 • Arne prater med fakultetsrepresentanten ved Marin for å se om han er interessert i å være aktivt med i DION.

Neste møte blir torsdag 10. desember på ettermiddag/kveld med etterfølgende bespising. Arne ordner sted, bestiller bord.

Referent

Arne Fredheim


Til møteplanen for 1998


E-post til
DION@stud.ntnu.no

TIL

e-post: Jens.Haugan@hf.ntnu.no - sida vart endra sist den: 20.11.98