Orienteringsmøte, Rådet for samfunnsdebatt

Kort referat

Tid:
Sted:
Til stede:
Onsdag 02.09.1998, kl. 18.00-21.00
Leiv Erikson Senteret, bygg 2
Representantar for Rådet for samfunnsdebatt (Trond Arne Undheim, Ketil Thorvik, Øystein Asphjell), leiaren for Studentersamfundet Kolbjørn Tunstrøm, leiarar for ulike linjeforeiningar på Gløshaugen, leiaren for DION Jens Haugan

Eg har dessverre ikkje høve til å skrive noko særleg utførleg referat om dette møtet. E-postinvitasjonen nedanfor vil gje ein liten peikepinn om innhaldet:


Date: Fri, 28 Aug 1998
From: ystein Asphjell oysteias@stud.ntnu.no
Subject: Invitasjon til Moete
Aerede Leder av Nobel Linjeforening,

Invitasjon til Orienteringsmoete

Som studenter representerer vi en viktig stemme i Samfunnsdebatten. Vi er fagidioter som uttaler oss om aktuelle tema, som deltar og som blir hoert. Eller er vi det? Paa et levende Universitet i et levende samfunnn skal vi ihvertfall vaere det.

Som fremtidig Sivilingenioer er du en representant for ditt fagomraade, du har "noe aa fare med" og vil i mange sammenhenger vaere en ekspert paa et tema som omfatter mange andre.

Norske bedrifter og andre aktoerer i samfunnet forventer at vi kan noe og at vi kan FORMIDLE vaar kunnskap til dem rundt oss. At vi kan delta paa jobben og i samfunnsdebatten. Vaar fagkunnskap er verdiloes og "bortkastet" om vi ikke kan formidle den til andre.

Dette er et forsoemt fagomraade ved NTNU. Bedrifter og medier har sett det lenge, naa er det paa tide for oss studenter aa ta affaere.

Raadet For Samfunnsdebatt er et student-samarbeidsprosjekt og i uken 5.-8. Oktober arranger vi FORMIDLINGSKURS for studenter og ansatte ved NTNU. Kursene blir ledet av sentrale personer fra Dagbladet, Aftenposten, NRK og Adresseavisen. De vil ha universitetet tilbake i samfunnsdebatten. De leter etter nye stemmer. De tror NTNU er stedet, tror du?

Denne kurs-serien er ett element i en paagaaende kampanje som tar sikte paa aa faa studentene paa banen igjen. Aa hevde vaar rolle som noen som kan noe. Fremtidige kurs-prosjekt vil dreie seg om Grunder-tenking, Bedriftsetablering, o.l.

Som leder for en linjeforening er du en viktig foregangsperson for et slikt arbeid. Vi oensker aa samarbeide med deg og inviterer deg herved til ORIENTERINGSMOETE ang denne kurserien. Moetet finner sted i NHOs lokaler i Leiv Eriksons Senter paa havna i Trondheim. Onsdag 2. September klokken 19:00. Enkel servering og motiverende budkskap staar paa planen.

Ta kontakt paa mail med paamelding, evt. spoersmaal.

Vi ses!

Raadet For Samfunnsdebatt
v/ Oystein Asphjell
4. klasse Maskin
Tlf: 926 28 910


Det kom heilt tydeleg fram at tida var inne for å finne tilbake til engasjementet hos studentane. Ein etterlyste engasjement i samfunnsdebatten, men òg i fagdebatten. Studentane må få høve til å utvikle sjølvtillit med omsyn til eigne evner slik at dei blir i stand til og inspirert til å formidle kunnskapen sin vidare.

Dette møtet vart arrangert nokså raskt og utan dei store ambisjonane (i første omgang), men det vart fort klart at ein sakna miljøet frå Dragvoll på dette møtet. Rådet for samfunnsdebatt vil arrangere eit større møte seinare der alle dei viktigaste miljøa skal vere representerte. Det ser ut til å vere stor vilje frå linjeforeiningane si side til å støtte initiativet til Rådet for samfunnsdebatt.

Rådet for samfunnsdebatt si heimeside

Jens Haugan, DION


Til møteplanen for 1998


E-post til
DION@stud.ntnu.no

TIL

e-post: Jens.Haugan@hf.ntnu.no - sida vart endra sist den: 11.09.98