Styremøtereferat
Referat fra styremøte i DION
Tid:
Sted:
Til stede:
Torsdag 06.08.98, klokken 09.00
Kjemisk institutt, Jarleveien 4
Jens Haugan, Siri Blakstad, Nina Birkeland, Anne Brekken, Rolf Jarle Aaberg, Arne Fredheim

Sak 1. Kort informasjon om eventuelle ting som har skjedd i sommer.

 • Lønnsoppgjøret er i havn. Alle i staten har fått et generelt tillegg (oppjustering av lønnstabellen) på ca. 11500. I tillegg har stipendiater rykket opp to lønnstrinn fra 30 til 32.
 • Rolf Jarle har svart på en forespørsel fra en fransk PhD organisasjon vedrørende doktorgradskandidater sin situasjon i Norge.

  Sak 2. Rekruttering til DION.

  DION har sterkt behov for nye ansikter. Rolf Jarle og Jens forsvinner i løpet av høsten/vinteren, samt at de begge er i en sluttfase av avhandlingen. Nina skal på feltarbeid, men regner med at Gunhild stepper inn. Arne er også i sluttfasen av sin doktorgrad og skal være ferdig i løpet av våren.

  Videre vil det etter jul være behov for utskiftninger i SFU og FUTN. Siri regner med at hun sitter en periode til i FUTN, mens Rolf Jarle helt sikker gir seg. De andre møter sjelden/aldri opp på DION møtene så de må kontaktes.

  Alle må jobbe mot sine fakultetet for å hjelpe på rekrutteringen. DION-ODIS vil arrangere et møte med alle fakultetsrepresentantene ved de tekniske fakultetene.

  DION bør skrive et innlegg i Universitetsavisa hvor det henvises til hva DION faktisk har fått gjort, og jobber videre med. Dette vil forhåpentligvis skape interesse og oppmerksomhet rundt DION og lette rekrutteringen.

  Sak 3. Diskusjon om Rolf Jarle sitt brev angående overgang SINTEF-B –NTNU.

  Rolf Jarle har skrevet et brev som oppklarer en del ting i forbindelse med SINTEF-B tilsatte sin overgang til NTNU, og dermed overflytting til Staten Pensjonskasse.

  Sak 4. Informasjon om det ferdigstilte dokumentet ’Arbeidsbetingelser for doktorgradskandidater’.

  Rapporten er ferdig og underskrevet. Den sendes ut på høring til alle fakulteter. DION anser seg som en høringspart og vil komme med en uttalelse.

  Sak 5. Informasjon om NTNU sin høringsuttalelse om nye forskrifter til lov om studentsamskipnader.

  Rolf Jarle har fått en kopi av NTNU sin høringsuttalelse. NTNU ønsker at doktorgradskandidater skal forbli »medlem» av studentsamskipnaden. I denne forbindelse henviser NTNU bl.a. til DION sitt utspill i saken, samt uttalelser fra fakultet ved NTNU.

  Sak 6. Videre arbeid og informasjon vedrørende status og rekrutteringatiltak.

  Arne har vært i kontakt med Eva Lillegren i KUF. Hun var positiv til et utspill fra DION til KUF. Hun mente det riktige var å sende en forespørsel direkte til KUF, så ville de sende brevet til riktig person/instans.

  Arne tar utgangspunkt i tidligere notat om saken og diskusjonen på møtet og formulerer et brev til KUF, som vil bli diskutert på neste møte.

  Sak 7. Informasjonspakke til nye doktorgradskandidater.

  Tove kunne ikke være tilstede på møtet, så saken ble utsatt til neste møte.

  Sak 8. Eventuelt.

  I Oslo har man startet Midlertidige vitenskapelige Ansattes Interesseorganisasjon (MAI). Burde DION også gjøre et utspill ovenfor de midlertidig vitenskapelige ansatte her ved NTNU. Det ble enighet om at det ikke var riktig å gjøre det, men at Jens skulle ta kontakt med MAI og forhøre seg om hvordan deres situasjon er.


  Neste møte blir torsdag 17. september klokken 09.00 på arkitekt.


  Referent
  Arne Fredheim


 • Til møteplanen for 1998


  E-post til
  DION@stud.ntnu.no

  TIL

  e-post: Jens.Haugan@hf.ntnu.no - sida vart endra sist den: 07.08.98