Styremøtereferat

Styremøte DION, Geografisk institutt, 25. juni 1998

Til stede: Rolf Jarle Aaberg, Jens Haugan, Tove Schult, Anne Brekken, Arne Fredheim, Gunhild Setten
Referent: Gunhild Setten

Sak 1 Initiativ overfor KUF for å rydde opp i lovverket med hensyn til statusen til doktorgradskandidater og stipendiater. Notat v/Arne.

Med bakgrunn i DIONs høringsuttalelse om fortsatt medlemsskap i studentsamskipnaden, forteller Jens at det er kommet reaksjoner fra Universitetene i Tromsø og Bergen. De er begge uenige i DIONs standpunkt om fortsatt medlemsskap, og mener at vi taler med to tunger. Til forskjell fra Bergen og Tromsø, ligger det imidlertid gevinster i medlemsskapet for stipendiater/doktorgradskandidater ved NTNU. (En definisjon av stipendiater/doktorgradskandidater som ansatte og ikke studenter, er derfor målet for Bergen og Tromsø.)

Notatet som omhandler vår status skal bl.a. brukes som diskusjonsgrunnlag overfor KUF. Det vil også bli lagt ut på nettet, fordi vi ønsker reaksjoner fra stipendiater/doktorgradskandidater andre steder - og andre som ønsker å uttale seg. Det vil også bli gitt kopi av notatet til professor Signe Kjelstrup, som er NTNUs representant i Utvalg for høyere utdanning, nedsatt av KUF. Dette gjøres før ferien, mens den mer formelle kontakten med KUF gjøres tidlig i høstsemesteret. [NOTAT].

Sak 2 Rekrutteringstiltak og lønnsvilkår. Notat v/Arne.

Notatet brukes som bakgrunnsmateriale overfor Forskerforbundet og NIF. Sendes også KUF og NFR. Det blir tatt kontakt med disse instansene tidlig høst -98. [NOTAT].

Vi legger også dette ut på nettet med ønske om reaksjoner/tilbakemelding. Dette vil bli tilgjengelig før sommerferien.

Sak 3 Sykemelding i stipendiatperioden.

Det er til dels store forskjeller mellom fakulteter og universiteter når det gjelder praksisen overfor sykemeldinger. Det later til at det er skjønnsmessige vurderinger som er det vanlige.

For å få lagt til tid i etterkant av stipendet, må man være i stand til å dokumentere 2 ukers sammenhengende sykemelding. Det må imidlertid søkes fakultet/arbeidsgiver om å få lagt til tid. 14 enkeltdager med sykdom blir ikke kompensert for.

Sak 4 Informasjonspakke til nye doktorgradskandidater v/Tove.

Ut fra en gjennomgang av notatet under møtet, vil Tove så langt som mulig ferdigstille dokumentet til neste møte.

Dokumentet vil bli sendt direkte til instituttene ved semesterstart.

Sak 5 Rekruttering til DION.

Flere sentrale personer i styret, vil i løpet av året trekke seg ut av arbeidet i DION. Jens kan på papiret sitte som leder fram til jul. Arne og Rolf Jarle vil trappe ned i løpet av høsten.

Vi ble enige om å snoke litt rundt på fakultetene våre, og se om det finnes noen talenter som bare venter på å bli "head-huntet".

Neste møte avholdes torsdag 6. august kl. 09.00, i Jarleveien.


GOD SOMMER!


Til møteplanen for 1998


E-post til
DION@stud.ntnu.no

TIL

e-post: Jens.Haugan@hf.ntnu.no - sida vart endra sist den: 30.06.98