Styremøtereferat

Styremøte DION, Marin-Teknisk Senter, 11.6. 1998-06-11

Til stede: Rolf Jarle Aaberg, Tove Schult, Arne Fredheim, Gunhild Setten
Referent: Gunhild Setten

Sak 1 Høringsuttalelsen til KUF om nye forskrifter til Lov om studentsamskipnader

Innholdet i forslaget til DIONs høringsuttalelse står fast, men det ble under møtet foreslått spissing av enkelte argumenter. Hovedbudskapet til DION er at medlemsskapet i Studentsamskipnaden har rekrutteringsmessige effekter, og i neste omgang berører dette den faglige kvaliteten på de som rekrutteres til forskerutdanningen. Velferdsgodene som medlemsskapet sikrer, er ofte nødvendig kompensasjon for lavt lønnsnivå, og derfor svært viktig å holde fast på .

Rolf Jarle tar en ny runde på uttalelsen, og den vil bli sendt på "intern høring" for en siste kommentar. Rolf Jarle vil i tillegg skrive følgebrev til KUF.

Høringsuttalelsen i sin helhet vil dessuten bli sendt NTNUs administrasjon.

Sak 2 Initiativ overfor KUF for å rydde opp i lovverket med hensyn til statusen til doktorgradskandidater og stipendiater.

Arne setter opp momenter som er viktige i forhold til en avklaring av statusforholdet. Dette vil bli diskutert på neste møte.

Sak 3 Rekrutteringstiltak og lønnsvilkår. Notat fra Arne.

Arne hadde laget et svært nyttig notat som utgangspunkt for diskusjon om lønnsspørsmålet for stipendiater/doktorgradskandidater.

Det realistiske er nok å jobbe for å få tilbake rentefritaket og beholde velferdsgodene som medlemmer av studentsamskipnaden. Samtidig som fulle rettigheter som arbeidstaker oppnås, bl.a. i forhold til statlige trygdeytelser. Det må til et initiativ overfor KUF også i denne saken.

Øvrige tiltak som for eksempel differensiering av lønn og øking i lønn under stipendiatperioden, oppleves som relativt problematiske, og trenger ytterligere diskusjon.

Sak 2 og 3 henger nøye sammen, og Arne vil til neste møte fylle ut notatet om lønns- og rekrutteringsspørsmålet.

Sak 4 Halv stipendiatlønn til utenlandske stipendiater.

Dette gjelder i første omgang forhold ved tidligere NTH. Flere institutter har knyttet til seg utenlandsk arbeidskraft gjennom billige stipendiater, særlig fra utviklingsland. Stipendene har i hovedsak vært sponset av industrien. Dette mener DION er moralsk forkastelig - og diskusjonen bar da også preg av å være en utblåsning!

Sak 5 Sykemelding mens man er stipendiat.

Saken er utsatt til neste møte.

Sak 6 Informasjonsskriv til stipendiatene.

Tove har ansvar for å flikke på og rydde opp i notatet til neste møte.

Sak 7 Informasjonspakke til nye doktorgradskandidater.

Saken slås sammen med sak 6, og tas opp neste møte.

Neste møte er berammet til torsdag 25. juni, kl. 09.00.
Møtet avholdes ved Geografisk institutt, Dragvoll.


Til møteplanen for 1998


E-post til
DION@stud.ntnu.no

TIL

e-post: Jens.Haugan@hf.ntnu.no - sida vart endra sist den: 11.06.98