Referat fra møtet med Velferdstinget - 19.05.98
Stad:"Proffekantina", Gløshaugen
Tid: Onsdag 19. mai, 1998, 18.00 - 21.30 (møtet heldt fram etter VT-sak 36/98)
Til stades frå DION: Jens Haugan (leiar), Anne Brekken (styremedlem)

DION var invitert av Velferdstinget til å delta på eit møte der bl.a. høyringsutkastet frå KUF: Nye forskrifter til lov om studentsamskipnader blei diskutert. Velferdstinget sine kommentarar til høyringsutkastet var VT-sak 36/98.

Møtet starta kl. 18.00, mens høyringsutkastet ikkje blei diskutert før ca. kl. 20.30.

Jens Haugan la fram DION sine synspunkt i forhold til høyringsutkastet og understreka at ein måtte diskutere konsekvensane av å ekskludere doktorgradskandidatane frå studentsamskipnadene før ein gav støtte til høyringsutkastet.

Saksbehandlaren og leiaren i Velferdstinget, Tiril Lava Johanna Gossé Thompson, hadde i avsnitt 2 i kommentarane til §2 Definisjon skrive:

Saksbehandler foreslår at Velferdstinget også uttrykker seg posititivt mhp. at doktorgradsstudenter og stipendiater ikke lenger blir å regne som studenter. Det kan tenkes at en slik avgjørelse har innflytelse på det tilskuddet studentbarnehagene får fra KUF, eftersom dette tilskuddet i sin tid ble vedtatt innført hovedsakelig for å lette mulighetene for kvinner til å utføre en utdannelse på høyt nivå. I midlertid hadde saksbehandler på et senere tidspunkt i alle tilfelle tenkt å fremme et forslag til endring i barnehagenes tildelingsreglement som ville utelukket stipendiater og doktorgradsstudenter fra å søke. denne ordningen praktiseres allerede i Oslo, uten at departementet har slått ned på det.

Jens Haugan føreslo at dette avsnittet blei endra til (omtrentleg ordlyd) (jf. også DION si "argumentasjonsliste"):

Saksbehandler foreslår at Velferdstinget også uttrykker seg posititivt mht. at doktorgradsstudenter og stipendiater ikke lenger blir å regne som studenter, men mener likevel at doktorgradskandidater må få mulighet til å knytte seg til en studentsamskipnad. Velferdstinget støtter DION sin definisjon av statusen til doktorgradskandidatene i forhold til forskriften:
"Kandidater innen den organiserte doktorgradsutdanningen er å regne på lik linje med fulltidsstudenter etter denne forskriften. Stipendiater utenfor den organiserte doktorgradsutdanningen er ikke å regne som studenter etter denne forskrift."

Jens Haugan føreslo først at ein kunne ta med at Velferdstinget støtta doktorgradskandidatane bl.a. pga. rekrutteringssituasjonen. Leiaren for Velferdstinget gjorde det imidlertid klart at Velferdstinget ikkje hadde noko ansvar for rekrutteringa, og setninga som inneheldt denne grunngjevinga blei derfor trekt tilbake.

Det kom elles fram under møtet at ein ved å ekskludere doktorgradskandidatane frå studentsamskipnaden (kanskje) kunne tvinge NTNU til å ta ansvar overfor doktorgradskandidatane når det gjeld barnehagesituasjonen.

Velferdstinget bestemde at ein skulle ta omsyn til merknadene som var komne fram under møtet. Velferdstinget kjem også til å oppretthalde kontakten med DION.


Referent

Jens Haugan


Til møteplanen for 1998


E-post til
DION@stud.ntnu.no

TIL

e-post: Jens.Haugan@hf.ntnu.no - sida vart endra sist den: 20.05.98