Referat fra styremøte i DION - 11.05.98
Sted: Møterom 430, Inst. for teknisk elektrokjemi, Gløshaugen
Tid: Mandag 11. mai, 1998, klokken 09.00 – 11.30
Til stede: Tove Schult, Anne Brekken, Jens Haugan, Rolf Jarle Aaberg, Arne Fredheim

Sak 1. DION sin strategi for bedre lønnsvilkår.

Oluf Bøckman ble innkalt til et møte med NIF på NTNU, og en person fra NIF sentralt. De hadde oppsummert møtet mellom DION , NIF og Forskerforbundet tidligere i vår og diskutert NIF sin rolle og hvilke muligheter man har for bedre rammevilkår for dr.gradskandidater. I den forbindelse ventet Tove på svar fra NIF (som nå har ankommet).

Lønnsspørsmålet ble diskutert.

Rentefritak:
Hvor sannsynlig er det at vi kan få dette tilbake. Rolf Jarle tar kontakt med Staten Lånekasse. Hva med de som ikke har noe studielån. Dette vil spesielt angå dr.gradskandidater med erfaring. Det var enighet om at rentefritak nok er det virkemiddelet som rasket og i størst grad gi effekt.

Høyere lønn:
Så langt har vi ikke fått noen signaler om at dr.gradskandidater vil få et ekstra løft i dette oppgjøret. Langsiktig bør målet være å få en generell heving av nivået. Det bør også være mulig i større grad å bruke lønnstrinnene. Både for å kreditere erfaring før man begynner med graden, også eventuelt en økning av lønnen mens man jobber med graden. Det var litt uenighet om det siste punktet. Arne skal ta kontakt med NFR for å forhøre seg om mulighetene for økte rammer til stipendiene og lønnsdifferensiering basert på erfaring. I første omgang er det kun en uformell henvendelse for å få informasjon. rammene legges helt sikkert av KUF/Stats budsjettet. Det vil være aktuelt å gå videre med saken ovenfor NFR/KUF, men da må NTNU trekkes med. Arne lagger et notat med oversikt over hvilke mulige tiltak DION ser for seg.

Sak 2. Prinsippdebatt om lønnsdifferensiering.

Dette er en vanskelig sak som vi har diskutert i DION tidligere og vi har ikke kommet frem til noen konklusjon. DION vil foreløpig stå på sidelinjen og avvente en eventuell fremtidig situasjon. Se sak 1

Sak 3. Høringsutkast »Nye forskrifter for studentsamskipnadene...»

Jens har mottatt et høringsutkast fra lederen av Studenttinget. KUF har sendt ut et utkast til nye forskrifter for studentsamskipnadene. I dette utkastet sies det at:

»doktorgradsstudenter regnes ikke som studenter etter forskriften. Stipendiater er ansatte ved institusjonen og er etter denne forskrift ikke å regne som studenter.»

Det er flere problemer med forbundet med disse forskriftene. Dette betyr at dr.gradskandidater mister alle rettigheter vi i dag har ovenfor samskipnaden, inkludert rett til barnehager, helsetjenesten, studentboliger (bl.a. viktig for utenlandske stipendiater) osv. På den annen side er dette en unik mulighet til å få det lovfestet at vi ikke er studenter, selv om formuleringen er inkonsekvent og lite presis (hva er en stipendiat?). Vi bør bruke denne muligheten til å få frem vårt syn, og få beholde de rettigheter ovenfor samskipnaden som er viktig, bl.a. av på grunn av rekruttering. Jens hadde formulert et brev i forbindelse med høringen. Brevet ble diskutert og en del forandringer foreslått. Vi har frem til 21. juli med å uttale oss. dette blir en sak på neste styre møte.

Sak 4. Orientering om brev fra studenttinget til TrønderJamt.

Jens har mottatt er brev som Studenttinget har skrevet til TrønderJamt. Vi var litt usikre på hva TrønderJamt var, men generelt skal de (bl.a. tror jeg) formidle prosjektoppgaver fra næringslivet i Trøndelag til studenter ved NTNU. I den forbindelse har tydeligvis dr.gradskandidater blitt uteglemt, dette har da lederen av Studenttinget nevnt i sitt brev.

Sak 5. Andre orienteringssaker.

Rolf Jarle har skrevet et tekstforslag vedrørende driftsmidler, som skal brukes i forbindelse med retningslinjer for dr.gradskandidater. Forslaget ble diskutert og noen endinger foreslått.

Sak 6. Eventuelt.

A. Sykemelding mens man er stipendiat.

I dag får man ikke forlenget stipendiet hvis man ikke er syk i lengre perioder enn 14 dager. Dette henger sammen med at etter 14 dager er det ikke lenger arbeidsgiver, men trygdekassa som betaler sykepengene. Hvis man skal få forlenget stipendiet grunnet sykefravær som ikke dekkes av trygdekassa må dette søkes spesielt i hvert tilfelle. Anne har vært i kontakt med diverse personer i denne forbindelse. Bl.a. ble det da nevnt at regelverket er til vurdering i forbindelse med en ny universitetslov for dr.gradskandidater. Vi er ikke informert om noe slikt arbeid. Rolf Jarle undersøker saken. Vi tar opp dette på neste møte.

B. Informasjonsskriv til dr.gradskandidater.

Rolf Jarle har revidert informasjonsskrivet. VI leser igjennom dette og tar det opp på neste møte.

C. Informasjonspakke til nye doktorgradskandidater.

Nok en sak for neste møte. Vi vil prøve å få til en informasjonspakke til hver nye dr.gradskandidat som bør inneholde:

  • Retningslinjer
  • Informasjonsskriv fra DION
  • Gjeldene reglement
  • Standard kontrakt
  • Informasjons liste fra institutt/fakultet (slik som HF har)

Neste møte blir torsdag 11. juni klokken 09.00 på Marinteknisk Senter, Tyholt.

Referent

Arne Fredheim


Til møteplanen for 1998


E-post til
DION@stud.ntnu.no

TIL

e-post: Jens.Haugan@hf.ntnu.no - sida vart endra sist den: 14.05.98