REFERAT FRA STYREMØTET 21.01.98


Referat DION styremøte, 21. januar, kl. 09.00 på Statoils Forskningssenter.

Til stede:Jens Haugan, Britt Dalen Laux, Rolf Jarle Aaberg, Rune Tønnesen, Are Osen, Anne Brekken Sakslista vart godkjent med følgende endringer: Punkt d under eventuelt vart strøket. Punkt e vart behandla under punkt 6. Referatsaker vart tatt opp etter punkt 1.
Referatsaker

1) Valg av referent
Anne Brekken vart valgt.


2) Status for sakene 1)-3) jf. referat av 17.12.97
Punkt 1. Status til doktorgradskandidatene Avdeling for faglig utvikling og forskning (FUF) har mottatt brevet. Det er nedsatt et arbeidsutvalg hvor Rolf Jarle er med. Det vart framsatt kritikk over at de frie faga ikke vart representert i utvalget også (Jens). Det vart også diskutert hvordan DION stiller seg til særordninger ved tilbakebetaling av studielån, til medlemsskap i studentsamskipnaden (med rett til barnehageplass og reisemoderasjon) og andre ìstudentgoderî, som kan vanskeliggjøre en klar status som arbeidstaker. Endelig standpunkt er ikke tatt. Rolf Jarle vil ta med et nytt punkt om nedskriving av studielån i arbeidsutvalget.

Punkt 2. Informasjonsskriv til doktorgradskandidatene Informasjonsskriv fra DION for utdeling til alle nye doktorgradskandidater er sendt FUF (Britt). Brev til Universitetsadministrasjonen med ønske om bedra informasjon til nytilsatte stipendiater (etter mal fra HF-fakultetet) er også sendt (med kopi til ORGUT). Det vart bestemt at det også skal sendes kopi av dette brevet til alle fakultetsdirektørene (Anne).

Punkt 3. Pensjonspoeng ved overgang fra SINTEF-B- til NTNU-tilsatt Det er ikke gjort noe på denne saken enda (Rune).


3) Rettigheter ved fravær pga. sjuke barn/sjukepermisjo
Rune orienterte om en spesiell sak hvor en doktorgradskandidat ikke får utvida sitt stipend etter å ha vært heime med et kronisk sjukt barn (utdelt kopi av e-brev fra kandidaten). DION (Are) vil sende forespørsel til universitetsadministrasjonen om hvilke retningslinjer som gjelder i slike saker og følge opp dette på generell basis når svar er mottatt. DION (Rune) sender svar til kandidaten og oppforder henne til å sende egen søknad med henvisning til utspill fra DION. Under denne saken vart også muligheten for forlengelse av stipendperioden i forbindelse med fødselspermisjoner (ekstra tid for å komme igang etter lengre fravær, ammetid osv.) diskutert, samt muligheten for å få forlenga stipendperiode ved eget sjukefravær på til sammen over 14 dager (ikke sammenhengende som i dag). DION meiner at dette burde være rimelig siden doktorgradskandidatenes stilling er tidsbegrensa, men avventer svar fra universitetsadministrasjonen med meir informasjon.


4) Rentefritak for kandidater som søkte om opptak før 15.08.95
De øvrige universitenene gejnnomførte visstnok ekstraordinære opptaksrunder for å få tatt opp doktorgradskandidater før ordninga med rentefritak på studielånet opphørte (Rune). Det oppfattes som urettferdig at NTNU ikke også gjorde dette, men DION antar at det er vanskelig å få gjort noe med dette nå, og lar saken ligge.


5) Nasjonalt møte for doktorgradskandidater
FUF har avslått søknaden fra DION om å få benytte de bevilga pengene til å dekke reise hit for doktorgradskandidater fra de øvrige universitetene. Det er sendt klagebrev tilbake til FUF (Jens).


6) DIONs nye heimeside
Fra 1998 brukes den nye heimesida til DION til nytt stoff om DION sentralt (alt gammelt blir av praktiske årsker ikke flytta over). Det vil bli lagt pekere til hyppig oppdaterte sider.


7) Neste møte, samt møteansvarlig
Neste møte er årsmøtet onsdag 18. februar kl. 1400 på Gløshaugen. Rolf Jarle skaffer rom. Annonseres bl.a. på Nettopp.


8) EVENTUELT
a Hvor er det blitt av Medisinerne? Are tar kontakt med dem per e-post/telefon for å prøve å ìbergeî dem. b Vil DION få en underorganisasjon ved SVT? 5 doktorgradskandidater ved SVT (Geografisk institutt) vil organisere seg og har invitert Jens til møte 30. januar for å orientere om DION.

c Hva skjer i Formidlingsutvalget? Formidlingsutvalget er tenkt som en videreføring av Lørdagsuniversitetet. Rune vil prøve å få med Pål Lader, som er ìvårî representant, på et DION-møte for å orientere.

d Heimesida trenger oppdatering av medlemmer i ulike utvalg Strøket (ferdig oppdatert?).

e Ta en titt på heimesida... Tatt opp under punkt 6. f Arkivering av DIONs dokumenter (nytt punkt) Det vart diskutert hvor og hvordan DIONs dokumenter skal arkiveres, uten at det vart tatt noe endelig standpunkt.

g Kurs i utvalgsarbeid (nytt punkt) Det vart diskutert om tilbud om et slikt kurs arrangert av DION, evt. i samarbeid med universitetsadministrasjonen, kan lette rekrutteringa til råd og utvalg (Britt).

h Bilde av styremedlemmene på DIONs heimeside (nytt punkt) Neste gang styremøtet avholdes på Statoil skal vi ta bilde av hver enkelt med utstyr der og legge inn på heimesida.

i Formidling av doktorgradspressemeldinger fra NTNU (nytt punkt) Saken er nå kommet til SFU for kommentar. Vårt synspunkt er representert (Rolf Jarle).Last modified: Wed Jan 28 10:57:51 MET 1998