REFERAT FRA STYREMØTET 05.11.97

Tilstede:
Jens Haugan, Arne Fredheim, Rolf Jarle Aaberg, Are Osen, Britt Dahlen Laux, Anne Brekken, Rune Tønnessen

1. Valg av referent
Rune Tønnessen valgt

2. Utsreding av pressemeldinger - skriv fra infoavd.
Diskusjon omkring forskjellig praksis ved pressemeldinger mellom dr.ing. og de andre doktorgradene. DION støtter forslaget fra Infoavdelingen.

3. ref: Brev til Pedagogisk Institutt fra Instituttets doktorkandidater (kopi til DION) Da doktorkandidatene ved Pedagogisk institutt jobber med taushetsbelagt materiale krever disse få egne kontorer. DION sender mail til de berørte om at vi har merket oss problemstillingen.

4. Innlegg i Universitetsavisa - reaksjoner, oppfølging
Generellt fa reaksjoner. De som er kommet, er positive. Rolf jarle: reaksjoner fra amanuensis ved Kjemi spesiellt angående stemmerett ved fakultetene, etc. En innføring av stemmerett for alle dr. kandidatene vil gi teknologimiljøet en veldig stor vekt.

5. Styremøter fremover
Bør ha eget punkt på fremtidige dagsordener for å fastsette tid og sted for neste møte, inkl. ansvarlig person. denne personen boør sende ut mail i litt tid før neste møte for å forsikre seg om at alle kan.

6. Status- rettigheter som ansatt
Vi oppretter to arbeidsgrupper, en som jobber videre med selve saken overfor de rette instanser ( Rolf Jarle, Are, Jens) og en som jobber med informasjon til doktorkandidatene ( Britt, Anne, Rune ).

7. Representanter til SFU og FUTN
Rolf Jarle forblir i SFU, men Britt slutter. Dvs. at vi måå jobbe for å å fååtak i en representant fra de frie fagene. FUTN trenger en dr.ing-kandidat (etter Oluf Bøckman) og en dr.scient kandidat. Anne (dr.scient kand.) melder seg til FUTN dersom det ikke finnes nøn bedre kvalifiserte. Alle prøver å spore opp aktuell dr.ing. kandidat til FUTN. Rune sender mail til alle fakultetene ved tidligere NTH. Olufopplyser i dag (6/11) at han kan sitte frem til påske om det skulle by på problemer å skaffe ny kandidat.

8. Høring om forvaltning av dr.ing. og dr.scient gradene ved NTNU
Det ser ut til at DION's instilling blir fulgt.

9. Eventuellt
a) Britt fra SFU: Forslag til 4 år pluss følgemidler til alle, MEN ikke vilge til å bevilge penger. b) Are: Info om oppdatering av hjemmeside. c) Prøve å rekruttere flere til DION.

10. Neste møte onsdag den 17/12 kl 09.00 4. etg. i EC Dahls bryggeri.

Referent Rune


DION
Last modified: Tue Nov 11 13:37:02 MET 1997