REFERAT FRÅ STYREMØTET
27.08.97Referat fra styremøte i DION.

Tid: Onsdag 27.08.97 klokken 09.00
Sted: Kantina på Dragvoll
Til stede: Are Osen, Jens Haugan, Ragnhild Støen, Britt Dalen Laux, Hans Jørgen Slottvik, Arne Fredheim og Anne Brekken

Sak 1. Forbredelse til møte med Forskerforbundet.
Tidligere i år sendte DION ved Jens Haugan brev til forskerforbundet som sendte oss et svar og ønsket et møte. Dette møtet ble tidsmessig lagt påfølgende dette styremøtet

Følgende saker ble funnet viktige å diskutere med forskerforbundet:
 • Kontigent for doktorgradskandidater
 • Post. doc. stipend
 • Arbeidsledighetstrygd ved avsluttet stipend og før en disputas
 • Omorganisering av Forskerforbundet - hvilken plass til doktorgradskandidatene
 • Arbeidsforhold lokalt - hjelp/støtte i en arbeidskonflikt
 • Utenlandsopphold under doktorgradsarbeidet - tilrettelegging

  Eget referat vedrørende møtet med Forskerforbundet følger her.

  Sak 2. NTNU sitt formidlingsutvalg.
  Kollegiet har i et møte vedtatt å opprette er eget utvalg for forskningsformidling ved NTNU. Utvalget, som har fått navnet "Formidlingsutvalget", er lagt direkte under Kollegiet, og skal være rådgivende for Kollegiet, Rektor og Universitetsdirektør i saker innen allmennrettet forskningsformidling som angår NTNU som institusjon.

  DION ble bedt om å foreslå en representant fra doktorgradskandidatene. Dion foreslo Pål Lader ved Institutt for marin hydrodynamikk, Fakultet for marin teknikk.

  Sak 3. Gjennomgang av møtet med ORGUT.
  NTNU satte våren 1997 i gang et organisasjonsutviklingsprosjekt. ORGUT har bl.a. fått i oppdrag og intervjue alle grupper ved NTNU. I forbindelse med dette prosjektet ble en del av styre medlemmene i DION samt noen andre doktorgradskanidater oppringt av sekretariatet for ORGUT og innkalt til et diskusjonsmøte. Møtet ble holdt torsdag 21.08.97 klokken 12.00 på Dragvoll.

  Det var et fruktbart møte hvor DION og de andre doktorgradskandidatene til stede fikk gitt uttrykk for sine synspunkter og en del frustrasjon. Vi får bare håpe at det bærer frukter.

  Sak 4. Høringsrunde i forbindelse med instilling fra utvalg for forvaltningen av dr.ing og dr.scient graden ved NTNU.
  Det ble vedtatt at saken blir tatt opp på neste møte og at Arne sender ut en kopi av instillingen til alle i styret.

  Sak 5. Eventuelt.

 • Det vil bli holdt et informasjonsmøte på medisin angående veiledning. Det vil bli sendt ut mer informasjon til styret i DION.

  Markedsføring:
 • Arne og Jens vil lage et utkast til innlegg i Universitetsavisa.
 • Det kom et forslag til å henge opp en informasjonsplakat på hvert lærested. Noe å jobbe videre med
 • Informasjon om DION i forbindelse med informasjonsskriv til nyansatte

  Representasjon i utvalg:
 • Vi trenger rekrutering til både det Sentrale forskningsutvalget (SFU) og Forskningsutvalg for teknologi og naturvitenskap (FUTN).

  Referent: Arne Fredheim

  DION
  Last modified: Tue Nov 11 14:35:06 MET 1997