REFERAT FRÅ MØTET MED
FORSKARFORBUNDET
27.08.97Referat fra møte med Forskerforbundet

Tid: Onsdag 27.08.97 klokken 10.30
Sted: Kantina på Dragvoll
Til stede fra DION: Jens Haugan, Anne Brekken, Are Osen, Rune Tønnesen, Arne Fredheim
Fra Forskerforbundet: Jan Glendrange

Informasjon fra Forskerforbundet
Forskerforbundet har ca. 10000 medlemmer, og ca. 70% av disse er i vitenskapelige stillinger. De er en service organisasjon for enkelt medlemmer, jobber for bedre lønn og arbeidsforhold for sine medlemmer, samt utvikling. Forskerforbundet er den 5. største fagforeningen i AF.

Arbeid for stipendiatene:

Sak 1. Lønnsforhold
Ønsker en heving av lønnsnivået til 275 000,- kroner. Målet er å få gjennomslag for dette gjennomført innen utgangen av denne tariffperioden. Dette krever en generell nivåheving av lønnsnivået til vitenskapelig personell.

Sak 2. Studiefinansiering.
Rentesatsen på studielånet. Det blir jobbet med en ordning hvor man får et fratrekk på studielånet ved fullført doktorgrad.

Sak 3. Arbeidsledighetstrygd.
 • Arbeider med å få bort karens tiden i forbindelse med arbeidsledighetstrygd før disputering.
 • Videre ønsker man å fjerne kravet om å skrive under på en erklæring om ikke å arbeide videre på oppgaven for å få arbeidsledighetstrygd når stipendet er utløpt. Pr. i dag er stipendiater eneste gruppe som må gjøre dette.

  Forskerforbundet var optimister og mente at disse to sakene kunne bli løst i løpet av høsten.

  Sak 4. Fullføringsstipend
  Fullføringsstipend for å få finansiert avslutningen av avhandlingen.

  Sak 5. Antall stipend stillinger.
  Det ønsker flere stipend stillinger. Ved siste revisjon av statbudsjettet fikk man tillagt 50 ekstra stipendiat stillinger.

  Sak 6. Post.doc. ordninger. Man har fått prinsipielt gjennomsalg for ordningen i påvente av at ordinære stillinger skal bli ledige. Det gjenstår og ferdigstille reglementet for ordningen. Dette er et arbeid som Forskerforbundet og departementet gjør i samarbeid. Stillingene skal lønnes som en 1. amanuensis.

  Sak 7. Annum for stipendiater.
  Forskerforbundet har akkurat begynt å se på ordningen med følgemidler og driftsmidler. Dette er en sak som det kommer til å bli jobbet mer med i fremtiden.

  DION sine saker:

  Sak 1. Kontigent i Forskerforbundet.
  Det vil bli en omorganisering gjeldene fra 01.01.1999. I den forbindelse ser man også på kontigent strukturen. I dag har man kun tre typer medlemskap, student, vanlig og pensjonist.

  Sak 2. Dobbel medlemskap NIF-Forskerforbundet.
  Problemet her er NIF som ikke ønsker en slik ordning. DION vil følge opp denne saken med NIF.

  Sak 3. Anledning til medlemskap.
  Alt akademisk personale har anledning til å melde seg inn o Forskerforbundet. Men Forskerforbundet er først og fremst en arbeidsplass organisasjon.

  Sak 4. Status ansatt eller student.
  Problemet er ofte gamle holdninger i miljøet. Formelt er vi arbeidstakere og vi er regulert via tariff avtaler.

  Sak 5. Utenlandsopphold.
  Det bør en bedre tilrettelegging for å gjennomføre utenlandsopphold. DION tok opp muligheten for å få tillegsstipend ved utenlandsopphold over en viss tid.

  Sak 6. Godtgjørelse for org. arbeid.
  Saken ble diskutert.

  Andre ting:
 • Mulighet for en diskusjons/news gruppe
 • Link til DION
 • Jan kom opp med en ide om en arbeidsgruppe med representanter fra hver universitet som skulle se på doktorgradskandidatenes situasjon. Han ville komme tilbake med saken.

  Referent: Arne Fredheim

  DION
  Last modified: Tue Nov 11 14:25:43 MET 1997