DION STYREMØTE 11.03.97

Tid: Onsdag 11.mars klokken 09.00

Hvor: Universitetet på Lade

Til stede: Asta Håberg, Rune Tønnesen, Are Osen, Jens Haugan, Arne Fredheim

Sak 1. Referent og ordstyrer.

Arne var referent og Jens ordstyrer

Sak 2. Orienteringsmøte.

Det ble bestemt at DION skal arrangere et orienteringsmøte med YLF, NIF og Forskerforeningen. Saker som skal diskuteres er rett arbeidsledighetstrygd, status som doktorkandidater og annerkjennelse som arbeidstakere og lønn. Asta tar kontakt med YLF, og Arne tar kontakt med Forskerforeningen og NIF. Arbeidsdato for møtet ble satt til 24.april klokken 14.00.

Sak 3. DION-HF.

Jens informerete om aktiviteten i DION-HF. DION-HF hadde skrevet et brev til fakultetsledelsen som ble godt motatt. Fakultetsledelsen var positivt innstilt til å gi kompensajon for forskjellige verv ved søknad om dette. De ville at dette skulle behandles på fakultetsnivå. HF ledelsen ønsket et skille mellom interne og eksterne kandidater. Jens fortalte at eksterne kandidater i svært liten grad har noe med fakuletet å gjøre.

Sak 4. DION-ODIS.

Rune informerte om sist møte i ODIS. To ting ble spessielt diksutert, rett til arbeidsledighetstrygd og status som doktorkandidater. Disse sakene ble også diskutert på DION møtet. Det ble bestemt at Arne skulle skrive et notat om DION sin oppfatnign vedrørende arbeidsledighetstrygd. Se forøvrig sak 2.

Det ble også bestemt at Jens og Arne skal arrangere et møte med rektor, hvor annerkjennelse av oss som doktokandidater skal diskuteres. Det er viktig at vi blir sett på som en gruppe, uavhengig av hva slags ansettelsesforhold vi har. Dette er også viktig for at vi skal bli annekjent som arbeidstakere. Det er også ønskelig at vi blir representert i kollegiet som en egen gruppe.

Sak 5. Eventuelt.

Are tar kontakt med webmaster angående plassering av DION på NTNU sin hjemmeside. Det er ønskelig at vi ikke blir satt sammen med studentorganisasjonene. Jmf. sak 4. Det ble bestemt at vi skal ta kontakt med Universitetsavisa i forbindelse med orienteringsmøtet. Bør være en god anledning til å markedsføre oss selv. Protokollen/årsrapporten fra i fjor bør kompletteres. Arne tar ansvar for at DION-ODIS sine saker blir innført. PhD konfereansen i Ungars. Jens tar kontakt og melder vår interesse. Vi aventer mer informasjon.

Referent Arne Fredheim


DION
Last modified: Thu Sep 25 10:27:48 MDT 1997