DION STYREMØTE 17.01.97

Referat fra DION styremøte.

Tid: Fredag 17. januar klokken 08.15
Sted: Marinteknisk senter.
Til stede: Tor I. Hoel, Rune Ramberg, Trine Galloway, Asta Håberg, Britt Dalen Laux, Oluf Bøckman og Arne Fredheim.

Sak 1. Referent.
Referent og ordstyrer Arne.


Sak 2. Rekruttering av kvinner.
Saken ble diskutert, spesielt med henblikk på rapporten «Kvinnelige Doktorgradsstipendiater». Generelt ble det kommentert at problemstillingene i rapporten gjelder for begge kjønn. Men dette gjør ikke rapporten mindre aktuell.

Det var enighet om at DION bør trå varsomt og for tiden ikke ha noen mening utad. Det var en generell enighet om at spesielle «Post.doc.» stipend kun for kvinner er positivt.


Sak 3. Arbeidsledighet og trygd.
Det er enighet om at det er behov for klarhet i reglene. I følge artikkelen i Forskerforum 5-96 får doktorgradskandidater arbeidsledighetstrygd fra den dagen avhandlingen er innlevert. Et skritt i riktig retning.

For å få klarhet i reglene ble følgende personer satt til å ta kontakt med involverte parter:

· Tor I. Hoel med Arbeidskontoret
· Asta Håberg med Forskerforbundet
· Oluf Bøckman med Norske Sivilingeniører Forening (NIF)


Sak 4. PhD konferanse i Miskolc.
DION bestemte at man skulle prøve å sende to representanter, men at man ikke skal benytte DION sine midler. Arne skal undersøke med NTNU/Rektor om det er mulighet for å skaffe midler. (Utsatt intill videre - jmf. mail fra Jens 23.01.)

Det vil senere bli bestemt hvem som eventuelt skal reise. Det vil bli stilt krav om oppfølging.


Sak 5. Videre fremdrift.
Det var enighet om at det er behov for større grad av strukturering. Det ble definert et sett av arbeidsområder og saker som skal benyttes i fremtiden. Arbeidsområdene ble definert ut i fra interne oppgaver og gruppering av viktige saker.

Arbeidsområder:

· Leder
· Sekretær
· Arbeidsforhold
· Økonomi for doktorgradskandidater
· Profilering
· Utvalg SFU/FUTN

Viktige saker:

· Arbeidsledighetstrygd
· Samordning innen NTNU
· Kvinnesaker/Rekruttering
· Profilering
· Kompensasjon for arbeid i råd og utvalg
· Finansiering DION


Sak 6. Møteplan for våren.
Møteplanen blir som følger:

-
1
2
3
4
5
6
7
8
Dato:
Torsdag 06. Feb
Onsdag 12. Feb
Tirsdag 05. Mars
Onsdag 02. April
Tirsdag 22. April
Tirsdag 13. Mai
Tirsdag 03. Juni
Tirsdag 24. Juni
Tid:
16.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
Sted:
General forsamling - MTFS
Møte nytt styre - Dragvold
Lade
Gløshaugen/MTFS
Dragvold
MTS
Gløshaugen/MTFS
Dragvold

Generalforsamling blir lagt til Medisinteknisk forsknings institutt på seminarrom 1. Det vil bli bevertning. Asta tar ansvaret for bevertningen.


Sak 7. Generalforsamling torsdag 6. Februar.
Følgende saker er så langt klare for generalforsamlingen:

1. Valg av representanter.
2. Inndeling av grupper. (Se sak 5.)
3. Gjennomgang av vedtekter.
4. Oppsummering av erfaringer så langt.

Det ble foreslått at et referat fra årsmøtet ble sendt til Universitetsavisa. Jens Haugan informerer SVT fakultet om generalforsamlingen.

Undergruppene har representanter og stemmer på generalforsamlingen etter følgende nøkkel:

Undergruppe:
HF
SVT
Medisin
MatNat
ODIS
Antall stemmer:
2
2
2
2
6
Antall representanter i styret:
1
1
1
1
3

Alle som ønsker kan møte til generalforsamlingen.


Sak 8. Eventuelt.
Samordning av doktorgradsstudiet er til høring/informasjon hos SFU.
Britt vil be om at DION skal bli en høringsinstans i saken.

Det ble tatt opp praksisen med «myke» fag i dr.ing. studiet. Generelt heter det at man kan ta et fag inntil 8 belastningstimer (et semester er 48 bt) som ikke har direkte tilknytting til fagområdet. Men hvis disse «myke» fagene har direkte relevans til avhandlingen er ikke denne regelen relevant. Saken blir fulgt opp videre.

Innkalling til DION sin generalforsamling blir gitt på de respektive undergruppers generalforsmlinger/årsmøter.


Referent
Arne Fredheim
23-01-97

DION
Last modified: Thu Sep 25 10:19:27 MDT 1997