Årsmelding DION 2000-2001

 1. Organisasjon

  På årsmøtet i 2000 ble følgende valgt til styret i DION:

  Rolf André Bohne ble på første styremøte valgt til leder, og Anne Sofie Lægran til nestleder. Ole Brevik trakk seg i løpet av perioden, mens Tor-Kristian Jenssen reiste på forskningsopphold. Flere av medlemmene viste seg aldri, så i praksis har styrearbeidet blitt utført av en gruppe på 5-6 aktive medlemmer mens noen flere har deltatt på styremøtene. Det har vært avholdt 8 styremøter, samt ett "minimøte" i forbindelse med sak om overgang til studentstatus. Møtene har vært avholdt på Naboen med ilagt middag og sosialt samvær for de som har hatt tid.

  Målsettingen for perioden har vært å få en organisasjon oppe å stå som ikke er avhengig av enkeltpersoner, men som kan sikre kontinuitet i arbeidet for stipendiaters rettigheter ved NTNU.

  Vi har sørget for å bli gjenoppført som høringsinstans hos NTNU sentralt. Det har blitt arbeidet for å få kontor, men dette har ikke blitt realisert ennå. Vi fikk imidlertid en driftsbevilgning på 20 000 kroner.

  Vi har også opprettet kontakt med alle fakultetene for å sikre at vi blir tatt med i saker som er relevante.

  Vi har etter hvert etablert god kontakt med fagforeningene NIF og Forskerforbundet. Vi har hatt to møter med hver og ett fellesmøte. Det siste hadde som formål å opprette et samarbeidsorgan med representanter for de tre partene, slik at samarbeidet blir formalisert og sikres kontinuitet. DION har også vært representert på kurs/seminar i begge foreningene.

 2. Informasjonsarbeid

  Informasjonsarbeidet har vært konsentrert om opprensking og kontinuerlig oppdatering av web-siden. All relevant informasjon angående organisasjonen så vel som arbeidsvilkår for stipendiater skal legges her. Dette er spesielt viktig i og med at vi ikke har noe kontor mer muligheter for manuelt arkiv. Loggen for web-siden viser at vi hadde over 3000 forespørsler til nettstedet fra 15. februar til 3. mai, noe som gir et gjennomsnitt på rundt 50, og det er registrert 300 ulike maskiner. Selv om en del av disse nok er roboter eller feiltreff, så tyder på at mange finner fram til oss, til tross for at vi ikke har drevet aktiv markedsføring av siden.

  En indikator på at web-siden blir brukt er at vi stadig får henvendelser fra enkelt-stipendiater som har spørsmål om arbeidsforhold etc. I løpet av perioden har vi svart på ca 10 slike henvendelser Dette har dreid seg om følgende saker:

  Det har i løpet av perioden vært ett oppslag i Universitetsavisa angående studentstatus.

 3. Studentstatus

  DION har tidligere arbeidet mye med utredning om fordeler og ulemper med å ha status som student kontra arbeidstaker. Dårlig kontinuitet i organisasjonen har imidlertid gjort at vi ikke var klar over at dette var en sak som lå i departementet og ble bestemt i februar i år gjennom Forskrift for Studentsamskipnader (Rundskriv F-014-01). Her ble det vedtatt at stipendiater ikke lenger skal ha studentstatus, uten at kompensasjon for tapte rettigheter er diskutert. Da dette ved en tilfeldighet ble oppdaget i april startet vi et arbeid overfor politikere og fagforeninger for å arbeide for kompensasjon av velferdsgoder som barnehager samt lønn osv. Saken ble også dekket i Universitetsavisa. Dette blir et viktig argument for sikring av rettigheter på like vilkår framover.

 4. Rett til arbeidsledighetstrygd

  Det ble i høst utarbeidet et notat som viser hva regelverket sier om doktorgradskandidater og rett til arbeidsledighetstrygd. Dette er tilgjengelig på hjemmesiden. Vi har i samarbeid med Forskerforbundet sentralt bedt om et møte med A-etat for å diskutere og fremme forslag til endringer på dette. Denne saken må nå ses i sammenheng med saken over om studentstatus.

 5. Forlengelse av stipendiatperioden på grunn av sykefravær

  DION har sett på praksis for forlengelse av stipendiatperioden på grunn av egen eller barns sykdom. Spørsmålet var hvorvidt dette ble praktisert ulikt ved ulike fakulteter. Vi gjorde en liten spørrerunde til KB-fakultetet, HF- fakultetet, SVT-fakultetet, Bygg- fakultetet og Fakultet for geofag. Svarene vi fikk var at en eventuell forlengelse gjaldt kun fravær på over 14 dager, kortere fravær ble nullet ut. Dette var likt ved de fakultetene som ble spurt. Vi spurte også om hva slags rettigheter man hadde om man ble syk under forlengelsesperioden. Her var det litt ulike svar. HF og KB var tydelig positive, da hadde man helt like rettigheter nytt tillegg ved fravær mer enn 14 dager. SVT mente at i den perioden måtte man holde seg frisk, altså ingen muligheter for ytterligere forlengelse. Fakultet for geofag ville ikke gi noe klart svar fordi de ikke hadde vært ute for problemstillingen tidligere.

  DION er blitt enige om å ikke gå videre på spørsmålet om forlengelse på bakgrunn av kortere perioder enn 14 dager sammenhengende i og med at det er dette som er grensen for Trygdekassens refusjon av sykelønn. Det er derimot viktig at det blir samme praksis ved alle fakulteter at stipendiater får forlengelse ved lengre sykefravær, og at de samme reglene gjelder under tilleggsperioden.

 6. Undersøkelse om stipendiaters arbeidsvilkår ved NTNU

  På slutten av perioden ble det diskutert å gjennomføre en spørreundersøkelse blant stipendiatene ved NTNU for å kartlegge arbeidsvilkårene. Målet med en slik undersøkelse er dels å finne ut om det er spesielle fakultet/institutt hvor det er problemer vi må ta tak i, dels for å bruke eventuelle positive resultat i forhold til rekruttering. Fagforeningene så vel som NTNUs ledelse har stilt seg positiv til en slik undersøkelse.

 7. Felles gradsbenevning på organiserte doktorgrader

  Universitets- og Høgskolerådet har vedtatt å forenkle dagens benevnelsessystem med i alt 11 organiserte doktorgrader til én enkelt doktorgradsbenevnelse i fremtiden (Philosphiae doctor, Ph.D). Bakgrunnen er at dagens system er for tungrodd og for lite i tråd med internasjonale de facto-standarder. DION skrev i en høringsuttalelse at vi slutter oss til dette, men vi vil gjerne at det skal være å mulig å presisere fagfelt utover kun avhandlingstittelen.

 8. Oppsummering

  Styret er av den oppfatning at vi har greid å utvikle en organisasjon som kan sikres kontinuitet. Vi ser spesielt det formaliserte samarbeidet med fagforeningen som viktig i den sammenhengen. Spesielt studentstatus-saken viser hvor viktig det er med kontinuitet – ikke bare i forhold til hva slags saker det har vært jobbet med men også i forhold til å vite hvor saken til enhver tid ligger i systemet. I og med at organisasjonen har få ressurser må vi innse at det er begrenset hva vi kan utgjøre. Desto viktigere blir det da å prioritere og være målrettet i de sakene vi arbeider med.