NB: Dette dokumentet har blitt hentet opp etter flere år i skyggenes dal. Lenkene var ikke lenger gyldige, og er derfor utkommentert. Eirik Mo, 7. desember 2005.

ÅRSOVERSYN
OVER SAKER OG AKTIVITETAR I


1998OBS!: Denne lista inneheld berre informasjon om aktivitetar som eg har fått melding om, dvs. i praksis berre DION og DION-HF.
Aktivitetar i dei andre underorganisasjonane (DION-ODIS, DION-KB/FIM, DION-MedFak og DION-SVT)
vil bli føyde til når/dersom eg får ei liste frå desse underorganisasjonane.
Eg prøver å få med mest mogleg informasjon på denne lista for å gje eit bilete av aktivitetsnivået i DION,
men sjølvsagt har også eg andre ting å gjere enn å oppdatere denne lista ...
Jens Haugan, Leiar for DION og DION-HF

 • DION 05.01.98
  E-post frå Jens Haugan til DION-styret med førespurnad om nokon ønskjer å stille som representant for DION i ei mellombels arbeidsgruppe som skal ferdigstille eit høyringsnotat om doktorgradskandidatane sine arbeidsvilkår (organisert av FUF, jf. DION 18.12.97). Rolf Jarle Aaberg var den einaste som var interessert.
 • DION 07.01.98a
  E-post frå FUF v/ Øyvind Øyen til DION v/ Jens Haugan vedr. søknaden om reisestøtte til nasjonalt møte for dr.kand.
 • DION 07.01.98b
  E-post frå DION v/ Jens Haugan til Øyvind Øyen (jf. 07.01.98a).
 • DION 07.01.98c
  Brev frå DION v/ Jens Haugan til Avdeling for fagleg utvikling og forsking:
  Arbeidsgruppe: Doktorgradskandidatanes arbeidsvilkår - forslag på representant frå DION. (jf. DION 18.12.97)
  Kopi til HF-fakultetet. Orientering per e-post til DION-styret.
 • DION 09.01.98a
  Brev frå DION v/ Anne Brekken til Universitetsadministrasjonen:
  Forslag til forbedra informasjon for nytilsatte doktorgrads-kandidater ved NTNU.
  Kopi til ORGUT.
 • DION 09.01.98b
  Brev frå Avd. for fagleg utvikling og forsking v/ Jacob Hygen og Ragnhild Lofthus til DION v /Jens Haugan:
  Nasjonalt møte for doktorgradskandidatar - søknad om støtte. (Jf. DION 16.12.97)
 • DION 09.01.98c
  E-post frå dr.kand. ved SVT-fakultet til DION v/ Jens Haugan med førespurnad om hjelp til å komme i gang med ein underorganisasjon av DION ved SVT-fakultetet.
 • DION-HF 09.01.98
  Innkalling til årsmøtet for DION-HF, 19.01.97. (Sendt til alle dr.kand. med adresse Dragvoll, dvs. ca. 50.)
  v/ Jens Haugan
 • DION 12.01.98
  Brev frå DION v/ Jens Haugan til Avdeling for fagleg utvikling og forsking:
  Nasjonalt møte for doktorgradskandidatar - søknad om støtte - dykkar svar. (Jf. DION 09.01.98b)
 • DION-HF 13.01.98
  Brev frå doktorgradskandidat til HF-fakultetet:
  Valg av programvare for skriving av vitenskapelige arbeider.
  Kopi til DION-HF v/ Jens Haugan.
 • DION-HF 14.01.98
  Innkalling til årsmøtet for DION-HF, 19.01.97. Lagt ut på NTNU si oppslagstavle NETTOPP/møte.
  (Trykt i Universitetsavisa 1/98, 15. januar, side 14). v/ Jens Haugan
 • DION-HF 19.01.98
  Årsmøte for DION-HF, Dragvoll. (Referat).
 • DION 20.01.98b
  Telefon frå dr.kand. ved SVT-fakultetet til Jens Haugan/DION.
  Fem doktorgradskandidatar ved Geografisk institutt hadde eit møte den 19.01.98 der dei diskuterte korleis ein kunne komme i gang med ein underorganisasjon av DION ved SVT-fakultetet. Planlagt oppstartsmøte: 30.01.98, kl. 12.00 på møterommet på Georgrafisk institutt.
 • DION 20.01.98b
  Brev frå Avdeling for fagleg utvikling og forsking til alle doktorgradskandidatane med kopi til fakulteta, vitskapsmuseet og DION v/ Jens Haugan:
  Orientering til doktorgradskandidatar. Vedlegg: DION sitt informasjonsskriv Velkommen som doktorgradskandidat!.
 • DION 21.01.98
  DION styremøte. (Referat).
 • DION / DION-SVT 22.01.98
  Brev frå dr.kand. ved Georgrafisk institutt til alle doktorgradskandidatane ved SVT-fakultetet med kopi til Jens Haugan, DION:
  Invitasjon til informasjonsmøte om DION. Informasjonsmøte om Doktorgradskandidatenes Interesseorganisasjon ved NTNU (DION) ved SVT-fakultetet, 30.01.98, kl.12.00.
 • DION 22.01.98
  Brev frå DION v/ Anne Brekken til fakultetsdirektørane ved NTNU:
  Forslag til forbedra informasjon for nytilsatte doktorgrads-kandidater ved NTNU.
 • DION 26.01.98
  Brev frå DION v/ Rune Tønnessen til Sentraladministrasjonen v/ Universitetsdirektør Tor H. Johansen:
  Pensjonsordning for Sintef-B ansatte ved overførsel av ansettelsesforhold til NTNU.
 • DION 28.01.98
  Telefon frå doktorgradskandidat til DION v/ Jens Haugan.
  Kandidaten har treårig stipend men blei pålagt pliktarbeid utan å bli varsla på førehand.
  Han har ikkje sett nokon kontrakt, og han har heller ikkje innsyn i driftsmidla sine.
 • DION 29.01.98a
  Brev frå Avdeling for fagleg utvikling og forsking til DION v/ Jens Haugan:
  Oppfølging av innspill angående stipendiatenes arbeidssituasjon.
  Kopi: Anne Brekken, Kjemisk institutt; Rolf Jarle Aaberg, Institutt for Teknisk elektrokjemi
 • DION 29.01.98b
  Brev frå Avdeling for fagleg utvikling og forsking v/Hygen og Lofthus til DION v/ Jens Haugan:
  Tildeling av generell arrangementsstøtte. (Jf. DION 12.01.98)
 • DION-SVT 30.01.98a
  Informasjonsmøte om DION. (Jf. DION / DION-SVT 22.01.98). (Referat).
 • DION-SVT 30.01.98b
  Informasjon om oppstart av DION-SVT lagt ut på (v/ Jens Haugan)
 • DION 30.01.98
  Informasjon om årsmøtet for DION lagt ut på (v/ Jens Haugan).
 • DION 05.02.98a
  Møte mellom DION v/ Jens Haugan og Avdeling for fagleg utvikling og forsking v/ Ragnhild Lofthus og Hilde-Gunn Jensen.
  DION - framtid og arbeidsoppgåver. (Gløshaugen 09.30-11.00).
 • DION 05.02.98b
  Tlf. til DION v/ Jens Haugan frå ein ferdig hovudfagsstudent som søkjer doktorgradsstipend:
  Får ein bu i Studentsamskipnaden sine leilegheiter mens ein søkjer stipend?
  Bustadkontoret for Studentsamskipnaden rådar å sende ein søknad der ein forklarer situasjonen.
 • DION 05.02.98c
  Skriv til Årsmøtet for DION 18.02.98 frå leiar for DION Jens Haugan til DION-styret:
  DION - REFLEKSJONAR OG VISJONAR
  Kopi: Avdeling for fagleg utvikling og forsking v/Ragnhild Lofthus og Hilde-Gunn Jensen
 • DION-SVT / DION 05.02.98
  Brev frå SVT-fakultetet v/Bjørn Arne Halonen til doktorgradskandidatane ved SVT-fakultetet:
  Arbeidsvilkår for stipendiater
  Kopi: Institutt og program ved SVT-fakultetet, Universitetsdirektøren, DION
 • DION-HF 06.02.98a
  Brev til dei nye doktorgradskandidatane ved HF-fakultetet, DION-HF v/Jens Haugan og leiar i Forskingsutvalet:
  Informasjonsmøte for "nytilsatte" stipendidater ved HF-fakultetet. 17.02.98, kl. 10.00
  Kopi til: Sissel Lie, Lars Hellan, John Kamsvåg
 • DION-HF 06.02.98b
  Brev til alle doktorgradskandidatane ved HF-fakultetet:
  Informasjonsmøte for dr.art.-kandidater ved HF-fakultetet. 17.02.98, kl. 10.00
  Kopi til: Sissel Lie, Lars Hellan, John Kamsvåg, Petter Aaslestad
 • DION 09.02.98
  E-post frå doktorgradskandidat til DION@stud.ntnu.no:
  Plutselig kansellering av fag. Dr.ing-kurset i artikkelskriving (på engelsk) som var ført opp i studiehandboka og som ca. 20 kandidatar hadde meldt seg på til, blei plutseleg avlyst nokre få dagar før det skulle starte. HF-fakultetet, som har ansvaret for kurset, har fått eit alvorleg budsjettkutt for 1998 og har valt å prioritere innanfor fakultetet.
  DION meiner at eit slikt kurs i artikkelskriving på engelsk er svært nyttig (for ikkje så seie viktig) for doktorgradskandidatar. I staden for å stryke kurset, bør ein heller opprette fleire kurs eller tilby kurset til alle doktorgradskandidatane. Akkurat no er det dessverre lite å gjere med denne saka.
 • DION 13.02.98
  Telefon frå Jan Zahl i Forskarforbundet til DION v/Jens Haugan.
  Intervju for Forskerforum om Forskarforbundet sin rekrutteringskampanje.
 • DION 17.02.98
  Rolf Jarle Aaberg frå DION var på eit møte med etatstyre for NTNU i Norske Sivilingeniørers Forening (NIF). (Referat).
 • DION 18.02.98
  DION årsmøte. Gløshaugen. (Referat).
 • DION 04.03.98
  DION styremøte. Dragvoll. (Referat).
 • DION 3/98
  Intervju med Jens Haugan, DION, i Forskerforum 3/98.
 • DION / DION-SVT 10.03.98
  Brev frå stipendiatane ved Institutt for industriell økonomi og teknologileiing v/Espen Gressetvold til DION v/ Jens Haugan:
  Ang. stipendiatstillinger.
  Kopi av brev til SVT-fakultetet: Utlysning av stipendiatstillinger innenfor Produktivitet 2005.
 • DION 16.03.98 - (jf. 26.03.98)
  DION v/Tove Schult, Rolf Jarle Aaberg og Jens Haugan vart intervjua av Hild Lamvik frå Teknisk Ukeblad. Gløshaugen 15.00-16.00.
 • DION 19.03.98
  Møte med Forskarforeininga ved NTNU og NIF. (Referat).
 • DION-HF 24.03.98
  Brev frå HF-fakultetet v/ John Kamsvåg til DION-HF v/ Jens Haugan:
  Retningslinjer for behandling av forlengelse av stipendiatperiode på grunnlag av verv (3-årig stipend med 100% forskningsplikt).
 • DION 25.03.98
  Brev frå Studenttinget NTNU v/ Håvard Ran Ottesen til DION v/ Jens Haugan:
  NTNU sitt festmøte 1998.
 • DION 26.03.98 - (jf. 16.03.98)
  Artikkel i Teknisk Ukeblad nr. 12, "Arbeidsliv" s. 1:
  - Få tilbake rentefritaket. Intervju med Tove Schult, Rolf Jarle Aaberg og Jens Haugan frå DION.
 • DION 02.04.98a
  Kopi av DION - REFLEKSJONAR OG VISJONAR til ORGUT v/ Per Kjøl.
 • DION 02.04.98b
  Møte mellom leiar for Studenttinget NTNU Håvard Ravn Ottesen og leiar for DION Jens Haugan.
  Dragvoll, kl. 12.00-13.00. (Jf. DION 25.03.98)
 • DION 17.04.98a
  Nasjonalt doktorgradsmøte. Trondheim. (Referat).
 • DION 17.04.98b
  Lisa Olsen + fotograf kom frå Universitetsavisa for å ta bilete.
 • DION 20.04.98b
  Telefonintervju: Lisa Olsen frå Universitetsavisa - Jens Haugan, DION.
 • DION 23.04.98
  Doktorgradskandidater organiserer seg. Universitetsavisa 7/98. 23. april. s. 10.
 • DION 27.04.98a
  Referat frå det nasjonale doktorgradsmøtet (DION 17.04.98a) sendt til FUF og deltakarane utanfrå.
  (Jens Haugan, DION)
 • DION 27.04.98b
  E-post frå DION v/Jens Haugan til universitetsavisene Universitas (UiO), Studvest (UiB) og Utropia (UiTø) med informasjon om det nasjonale doktorgradsmøtet ved NTNU 17.04.98.
  Dessutan til Dagbladet v/ redaktør Harald.Stanghelle@dagbladet.no og VG v/ redaktør Niels.Roine@vg.no.
 • DION 27.04.98c
  Kopi til DION v/Jens Haugan: brev til Trønderjamt v/Håvard Ravn Ottesen, leiar i Studentinget NTNU:
  Integrering av Doktorgradskandidater i Trønderjämt.
  .
 • DION 29.04.98a
  Kopi av høyringsutkast til DION v/Jens Haugan (via Håvard Ravn Ottesen, leiar i Studentinget NTNU):
  Nye forskrifter til lov om studentsamskipnader - høringsutkast fra kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, frist for høyringsfråsegn 21.07.98
 • DION 29.04.98b
  Telefon frå DION v/ Jens Haugan til saksbehandlar May-Britt Andersen, Det Kongelege Kyrkje-, utdannings- og forskingsdept. vedr. høyringsutkastet (jf. DION 29.04.98a).
 • DION 11.05.98
  DION styremøte. Gløshaugen. (Referat).
 • DION 19.05.98a
  Møte mellom DION v/ Jens Haugan, påtroppande leiar og nestleiar for NSU og leiaren og nestleiaren for Studentinget i Trondheim. Dragvoll. (Referat).
 • DION 19.05.98a
  Møte i Velferdstinget, NTNU. DION repr. ved Anne Brekken og Jens Haugan. Gløshaugen. (Referat).
 • DION 25.05.98
  Møte i Samskipnadsrådet, Oslo. DION sin repr. Rolf Jarle Aaberg. (Referat).
 • DION 27.05.98a
  Brev frå DION v/Rolf Jarle Aaberg til Samskipnadsrådet v/Trond Bakke:
  Om nye forskrifter til Lov om studentsamskipnader.
 • DION 27.05.98b
  Vedlegg til brevet til Samskipnadsrådet (DION 27.05.09a). DION si argumentastjon:
  Om nye forskrifter til Lov om studentsamskipnader
 • DION 27.05.98c
  E-post frå Forskingsavdelinga ved Universitetet i Tromsø v/Christin Skjervold til DION@stud.ntnu.no med førespurnad om velkomstbrosjyren til DION.
 • DION 11.06.98
  DION styremøte. Tyholt. (Referat)
 • DION 15.06.98
  Samandrag av aktivitetane rundt: Ny lov om studentsamskipnader
 • DION 16.06.98a
  Brev frå DION v/ Rolf Jarle Aaberg til Kyrje-, utdannings- og forskingsdepartementet (KUF):
  Om nye forskrifter til Lov om studentsamskipnader.
 • DION 16.06.98b
  Vedlegg til brevet til KUF (DION 16.06.98a):
  Høyringsuttaling om nye forskrifter til Lov om studentsamskipnader.
 • DION 16.06.98c
  Kopi av DION sine høyringskommentarar til rektor, universitetsdirektøren, studiedirektøren og leiaren i Doktorgradsutvalet for teknologi
 • DION-SVT/DION 23.06.98
  Brev frå SVT-fakultetet til DION:
  Lønnstillegg ved fullført doktorgrad i stipendperiode.
 • DION 24.06.98
  DION opprettar ei nasjonal e-postliste for doktorgradskandidatar.
 • DION 25.06.98a
  DION styremøte. Dragvoll. (Referat følgjer).
 • DION 25.06.98b
  Notat om doktorgradskandidatane sin status, lagt fram på DION sitt styremøte 25.06.98.
 • DION 25.06.98b
  Notat om doktorgradskandidatar: rekruttering og lønn, lagt fram på DION sitt styremøte 25.06.98.
 • DION 01.07.98
  Arbeidsbetingelser for doktorgradskandidater. Rapport frå Det sentrale forskingsutvalet si arbeidsgruppe. (bakgrunn SFU-sakene 22/96, 4/97, 23/97).
 • DION 03.08.98
  E-post frå stipendiat Nils Reinton ved Universitetet i Oslo til DION v/ Jens Haugan med informasjon om den nyoppretta søsterorganisasjonen til DION ved UiO. Organisasjonen heiter Midlertidig Ansattes Interesseorganisasjon MAI.
 • DION 06.08.98
  DION styremøte. Lade. (Referat).
 • DION 10.08.98
  Brev frå Rektor v/ saksbehandlar Ingjerd Kilaas til DION v/ Jens Haugan:
  Forlengelse av funksjonsperioden for studentene i Formidlingsutvalget.
 • DION 11.08.98
  Telefon frå sekretariatet ved NTNU til DION v/ Jens Haugan med førespurnad om dr.kand. sin representant i Formidlingsutvalet kunne sitje fram til jul.
 • DION 24.08.98
  Brev frå DION v/Rolf Jarle Aaberg til doktorgradskandidatane i SINTEF-B vedr. pensjonsordning:
  Til doktorgradskandidatane i SINTEF-B.
 • DION 27.08.98a
  Doktorgradskandidatane og DION.
  Universitetsavisa 12, 27. august 1998, s. 14.
 • DION 27.08.98b
  E-post frå Trond Arne Undheim i Rådet for samfunnsdebatt til DION. Orientering om kursverksemd:
  Rådet for samfunnsdebatt arrangerer, i samarbeid med Formidlingsutvalget og Informasjonsavdelingen ved NTNU, et knippe kurs i forskningsformidling høsten 1998. (for fullstendig informasjon, se )
 • DION 28.08.98
  Brev (datert 28.08.) frå Doktoranduszok Országos Szövetség, Budapest til DION v/ Jens Haugan:
  Invitation, Postgraduates International Network.
 • DION 29.08.98
  E-post frå Trond Arne Undheim i Rådet for samfunnsdebatt til DION v/ Jens Haugan.
  Rådet for samfunnsdebatt inviterer DION til å delta på eit møte der ein vil diskutere akademikarane sitt samfunnsengasjement. Møtet finn stad i NHO sine lokale i Leiv Eriksons Senteret, onsdag 2. september klokka 19.00. "Enkel servering og motiverande bodskap" står på planen.
 • DION 31.08.98
  E-post frå Kolbjørn Tunstrøm, leiar for Studentersamfundet i Trondhjem til DION v/ Jens Haugan. Studentersamfundet er interessert i å involvere doktorgradskandiatar (og andre) i større grad. DION er invitert til å presentere organisasjonen på eit møte laurdag, 12.09.98, kl. 20.00.
 • DION 01.09.98
  Frå Avdeling for fagleg utvikling og forsking (FUF) til DION v/ Jens Haugan:
  Rapporten: ARBEIDSBETINGELSER FOR DOKTORGRADSKANDIDATER - høring.
 • DION 02.09.98a (jf. DION 28.08.98)
  E-post til DION@stud.ntnu.no: Invitasjon til workshop frå
  Postgraduates International Network (PI-net) (Doktoranduszok Orszagos Szovetsege (DOSZ))
  til doktorgradskandidatar i Noreg.
 • DION 02.09.98b
  Orienteringsmøte: .
  DION var representert v/ Jens Haugan. (Kort referat).
 • DION 04.09.98
  E-post frå FUF v/Trygve Sigholt til DION v/ Jens Haugan:
  Avd. faglig utvikling og forskning vil i høst legge opp løp for å markedsføre Dr. grads utdanningen på NTNU. Innen enkelte fag er rekrutteringen katastrofal lav andre steder OK. Vi ønsker i denne forbindelse et møte for informasjonsutveksling og utforming av en felles strategi og arbeidsplan. [...]
 • DION 07.09.98
  Tlf. frå DION v/ Jens Haugan til FUF v/Trygve Sigholt (jf. DION 04.09.98):
  FUF inviterer DION-styret på eit møte fredag, 18.09.98, kl. 09.00 i FUF sine lokale, rom 204.
 • DION 12.09.98
  DION er invitert til å presentere organisasjonen sin før debattmøtet på Samfundet arrangert av .
 • DION 16.09.98
  DION styremøte. Gløshaugen. (Referat).
 • DION 18.09.98a
  Møte med FUF (jf. DION 07.09.98). (Referat).
 • DION 18.09.98b
  Brev frå DION v/Jens Haugan til FUF v/Jacob Hygen:
  Postgraduates International Network - søknad om reisestøtte.
 • DION 21.09.98
  Informasjon om amerikanske doktorgradskandidatar frå Mentz Ingergaard (Infoavdelinga) til DION v/Jens Haugan:
  The Chronicle of Higher Education, August 14, 1998: Graduate Students Gather to Learn 'Organization 101'.
 • DION 29.09.98
  Brev frå Avdeling for fagleg utvikling og forsking (FUF) v/Øyvind Øyen til DION v/Jens Haugan:
  Oppmelding til eksamen for dr.ing.-kandidater.
 • DION 07.10.98
  Møteinnkalling frå Avdeling for fagleg utvikling og forsking til fakulteta, Doktorgradsutvalet for teknologi, DION:
  Reglement for gradane dr.ing. og dr.scient..
  Møtetid: 12.11.98, kl. 12.15-15.00, møterom 224, hovudbygget, Gløshaugen.
 • DION 14.10.98
  DION styremøte. Gløshaugen. (Referat).
 • DION 16.10.98 (jf. DION 18.09.98b)
  Brev frå FUF til DION v/ Jens Haugan:
  Postgraduates International Network Workshop - søknad om reisestøtte.
 • DION 23.10.98 (jf. DION 01.09.98)
  DION sine høyringskommentarar til Arbeidsbetingelser for doktorgradskandidater.
 • DION 26.10.98 (jf. DION 07.10.98)
  Brev frå FUF til DION v/ Jens Haugan:
  Utkast til utfyllende regler for gradene dr.ing. og dr.scient. ved NTNU. Diskusjonsgrunnlag for møtet den 12.11.98.
 • DION 29.10.98
  Brev frå FUF til fakulteta, Vitskapsmuseet og DION v/ Jens Haugan:
  Orientering til doktorgradskandidater. Med DION sitt nye orienteringsbrev Velkommen som doktorgradskandidat.
 • DION 09.11.98
  DION styremøte. Gløshaugen. (Referat.)
 • DION 18.11.98
  Brev frå leiaren for Studenttinget Håvard Ravn Ottesen, leiaren for Velferdstinget Tiril Thompson og leiaren for DION Jens Haugan til Kollegiet ved NTNU:
  Ad Kollegiets behandling av K-sak 233/98 Barnehager ved NTNU.
 • DION 10.12.98
  DION styremøte. Gløshaugen. (Referat følgjer.)E-post til
DION@stud.ntnu.no
TIL

e-post: Jens.Haugan@hf.ntnu.no - sida vart endra sist den: 20.11.98