NB: Dette dokumentet har blitt hentet opp etter flere år i skyggenes dal. Lenkene var ikke lenger gyldige, og er derfor utkommentert. Eirik Mo, 7. desember 2005.

ÅRSOVERSYN
OVER SAKER OG AKTIVITETAR I


1997OBS!: Denne lista inneheld berre informasjon om aktivitetar som eg har fått melding om, dvs. i praksis berre DION og DION-HF.
Aktivitetar i dei andre underorganisasjonane (DION-ODIS, DION-MatNat, DION-MedFak og DION-SVT)
vil bli føyde til når/dersom eg får ei liste frå desse underorganisasjonane.
Eg prøver å få med mest mogleg informasjon på denne lista for å gje eit bilete av aktivitetsnivået i DION,
men sjølvsagt har også eg andre ting å gjere enn å oppdatere denne lista ...
Jens Haugan, Leiar for DION og DION-HF

 • DION 17.01.97
  DION styremøte. Tyholt, Marinteknisk senter. (Referat).
 • DION 06.02.97
  DION årsmøte. (Referat).
 • DION 12.02.97
  DION styremøte. Dragvoll, kantina. (Referat).
 • DION 11.03.97
  DION styremøte. Lade, kantina. (Referat).
 • DION 07.04.97
  Møte med Rektor om doktorgradskandidatane sin situasjon og DION som organisasjon.
  (DION: v/ Arne Fredheim og Jens Haugan)
 • DION 10.04.97
  DION styremøte. MTS.
 • DION 11.04.97
  Innkalling til orienteringsmøte for alle doktorgradskandidatane ved NTNU, 28.04.97.
  v/ DION (Arne Fredheim, Jens Haugan)
 • DION 21.04.97
  Post frå Rektor, dat. 18.01.97, til DION v/ Jens Haugan
  Takk for orientering (->DION 07.04.97) og informasjon om doktorgradskandidatar og arbeidsløyse + doktorgradskandidatane sin status.
  Vedlegg: 1. DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD, STYRE: DOKTORGRADSKANIDATERS RETT TIL ARBEIDSLEDIGHETSTRYGD
  2. UNIVERSITETET I OSLO, REKTOR: Doktorgradskandidaters status
  3. Prof. dr. juris G. Holgersen: Doktorgradsstipendiater og arbeidsledighetstrygd
  4. Arbeidsdirektoratet: Doktorgradskandidater og rett til dagpenger
 • DION-STYRET 22.04.97
  DOKTORGRADSKANDIDATAR OG ARBEIDSLØYSE
  Informasjon frå rektor Emil Spjøtvoll (->DION 21.04.97)
  Orientering til styremedlemmane sendt ut av Jens Haugan
 • DION 28.04.97a
  "Fagforeningsmøte" for doktorgradsstudenter. (Referat).
  Oppslag på nettet: NTNU på pulsen - intervju med Arne Fredheim (sekretær i DION)
 • DION 28.04.97b
  Til orientering
  Informasjon frå rektor Emil Spjøtvoll og Ellen B. Sivertsen
  Kopi:
  - DOKTORGRADSKANDIDATERS RETT TIL ARBEIDSLEDIGHETSTRYGD (Det Norske Universitetsråd)
  - DOKTORGRADSKANDIDATERS RETT TIL ARBEIDSLEDIGHETSTRYGD (Arbeidsdirektoratet)
  - Dagpenger under utdanning - ftl § 4-6 (Arbeidsdirektoratet)
 • DION 28.04.97c
  Brev frå DION til Avdeling for fagleg utvikling og forsking:
  "GJELD SVAR PÅ FØRESPURNAD OM FASTE REGLAR FOR DELTAKING I RÅD OG UTVAL".
  v/ Jens Haugan, leiar for DION
 • DION 29.04.97
  Telefon til studentanes kollegierepresentant Jarle Kverneggen om kompensasjon for deltaking i råd og utval.
  Jens Haugan
 • DION 02.05.97
  Brev til doktorgradskandidat med informasjon om dr.kand. og arbeidsløyse
  Jens Haugan
 • DION 07.05.97
  E-post frå to dr.kand. på Gløshaugen med spørsmål om overhead og driftsmiddel.
 • DION-HF 09.05.97
  Svar på e-post av 07.05.97 (DION) v/ Jens Haugan
 • DION-HF 07.05.97
  E-post frå dr.kand. på HF med spørsmål om - orienteringsmøtet for doktorgradskandidatar 28.04.; arbeidsløyse; sluttføringsstipend
  Jens Haugan
 • DION-HF 09.05.97
  Svar på e-post av 07.05.97 (DION-HF) v/ Jens Haugan
 • DION 12.05.97
  Telefon frå doktorgradskandidat på SVT med spørsmål om orienteringsmøtet og arbeidsløyse.
  Jens Haugan
 • DION 14.05.97a
  E-post til DION frå ein dr.kand. på HF med spørsmål om Lånekassa og rentefritak.
  (Jens Haugan)
 • DION 14.05.97b
  Brev frå kontorsjef Kristen Mo, Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk, Fysisk institutt:
  Reisestipend for dr. ing studenter - ekstra utlysning (Jens Haugan)
 • DION 22.05.97a
  Telefon til Tove Strand: Søknad om kompensasjon
  (Jens Haugan)
 • DION 22.05.97b
  DION styremøte, kantina Dragvoll. (Referat).
 • DION-HF 22.05.97
  Idéforum ved HF-fakultetet. Møte om skoleringsdelen i dr.art.-programmet.
  v/ Lars Hellan og Sissel Lie, forskingskoordinatorane
 • DION-HF 25.05.97c
  Brev frå DION til Norsk forskerforbund med ønske om samarbeid
  v/ Rolf Jarle Aaberg, styremedlem
 • DION-HF 28.05.97
  Brev frå DION-HF til HF-fakultetet v/ Ingrid Aukrust der DION-HF påpeikar at det har oppstått ein uheldig situasjon i Forskingsutvalet/Arbeidsutvalet etter at ein representant har trekt seg og ein annan representant rykka opp og blei sitjande i begge utvala.
 • DION-HF 02.06.97
  Møte om mottak av nye doktorgradskandidatar.
  John Kamsvåg og Nils Mæland (HF), Sissel Lie og Lars Hellan (forskingskoordinatorar), Britt Dalen Laux og Jens Haugan (DION-HF).
 • DION-HF 06.06.97
  Brev til DION v/ Jens Haugan frå Forskarforbundet:
  ANG. DOKTORGRADSSTUDENTER v/ Jan Glendrange, informasjonssjef
  (Svar på DION sitt brev til Forskarforbundet, 25.05.97)
  Kommentar: Forskarforbundet vil gjerne ha eit møte med DION for å diskutere forholdet mellom doktorgradskandidatane og Forskarforbundet.
 • DION-HF 09.06.97
  Diskusjonsmøte om brosjyren "Velkommen til Det historisk-filosofiske fakultet".
 • DION-HF 11.06.97
  Brev til DION frå Avdeling for fagleg utvikling og forsking v/ saksbehandlar Tove Strand:
  KOMPENSASJON FOR DELTAKING I RÅD OG UTVALG
 • DION 19.06.97a
  Brev (+ informasjon) til DION v/ Jens Haugan frå Rektor v/ saksbehandlar Jarle Rønhovd:
  NTNUs FORMIDLINGSUTVALG - REPRESENTANTER FRA DOKTORGRADSKANDIDATENE
 • DION 19.06.97b
  DION styremøte og semesteravslutning på EGON. (Referat).
 • DION 01.07.97a
  Brev frå Avdeling for fagleg utvikling og forsking til DION:
  Forvaltning av gradene dr.ing. og dr.scient. ved NTNU - høring
  (v/ Jacob Hygen, forskningsdirektør, og Ragnhild Lofthus)
 • DION 01.07.97b
  Brev frå DION v/ Jens Haugan til Rektor v/ saksbehandlar Jarle Rønhovd:
  NTNUs FORMIDLINGSUTVAL - FORSLAG PÅ REPRESENTANT FRÅ DOKTORGRADSKANDIDATANE
 • DION 01.07.97c
  Orientering frå Avdeling for fagleg utvikling og forsking v/ saksbehandlar Øyvind Øyen:
  Forvaltning av gradene dr.ing. og dr.scient. ved NTNU - høring
 • DION-HF 01.07.97d
  Kopi av brev sendt til HF.fak.:
  Nasjonalt forskerutdanningsutvalg for historisk-filosofiske fag. - Oppnevning av medlemmer.
  Stipendiat Knut Andreas Grimstad, INL, er utnemnd som medlem med stemmerett for to år.
 • DION 19.08.97
  Innkalling til møte med ORGUT (organisasjonsutviklingsprosjektet ved NTNU).
  v/ Harald Skaar, ORGUT
 • DION 21.08.97
  Møte med ORGUT (organisasjonsutviklingsprosjekt ved NTNU) v/ Harald Skaar og Per Eivind Kjøl.
  9 doktorgradskandidatar, dei fleste frå DION-styret, blei spurt om erfaringane med administrasjonen ved NTNU.
 • DION 27.08.97a
  DION styremøte, Dragvoll, kantina. (Referat).
 • DION 27.08.97b
  DION-styret møtte Jan Glendrange, informasjonssjefen i Forskarforbundet, og la fram ønske og synspunkt.
 • DION-HF 02.09.97
  Innkalling til valmøte for dei mellombels tilsette. Val til: Fakultetsstyret og Arbeidsutvalet ved HF. Dessutan utnemning av ein representant med vara til Forskingsutvalet.
  V/ John Kamsvåg, HF-fak.
 • DION 03.09.97a
  Brev frå Harald Skaar (ORGUT) til DION med referat (datert 29.08.97) frå møtet den 21.08.97.
 • DION-HF 03.09.97b
  Brev frå DION-HF v/ Jens Haugan til HF-fakultetet med forslag på kandidatar til valet den 05.09.97.
 • DION 04.09.97
  Brev frå DION v/ Jens Haugan til ORGUT med ønske om eit nytt møtereferat frå møtet den 21.08.97 der termen doktorgradsstudent blir bytta ut mot doktorgradskandidat. Dette med tilvising til det første punktet i møtereferatet om doktorgradskandidatane sin status.
 • DION-HF 05.09.97a
  Valmøte for dei mellombels tilsette ved HF-fakultetet. Val av representantar til Fakultetsstyret, Arbeidsutvalet, Forskingsutvalet (utnemning av repr.)
 • DION-HF 05.09.97b
  Innkalling til informasjonsmøte for stipendiatar og dr.art.kandidatar ved HF-fakultetet den 10.09.97.
  V/ John Kamsvåg, HF-fak.
 • DION-HF 05.09.97c
  Velkomstbrosjyre for stipendiater. Sendt til forskarkoordinatorane og DION-HF v/ Britt Dalen Laux og Jens Haugan for gjennomsyn og kommentarar.
 • DION-HF 10.09.97
  Informasjonsmøte for stipendiatatar og dr.art.-kandidatar
  Ved Administrasjonen, Forskingsutvalet og forskarkoordinatorane
 • DION-HF 18.09.97
  E-post til alle doktorgradskandidatane ved HF-fakuletet med invitasjon om å vere med i eit utval som skal sjå på dr.art.-programmet.
  (Jens Haugan)
 • DION-HF 19.09.97
  E-post til alle doktorgradskandidatane ved HF-fakuletet om problem med registreringrutinane.
  (Jens Haugan)
 • DION 22.09.97
  DION styremøte. (Referat).
 • DION-HF 24.09.97
  Brev til DION-HF v/Jens Haugan frå Forskingsutvalet ved HF.
  Forskingsutvalet ønskjer forslag på representant til utvalet som skal sjå på dr.art.-programmet.
  (v/ Jan Terje Faarlund, leiar, og John Kamsvåg, sekretær)
 • DION-HF 29.09.97
  E-post til alle doktorgradskandidatane ved HF-fakuletet med invitasjon om å vere med i eit utval som skal sjå på dr.art.-programmet. - (Påminning, jf. 18.09.97)
  (Jens Haugan)
 • DION 30.09.97b
  Brev/innlegg til Universitetsavisa:
  Doktorgradskandidatar som yrkesgruppe
  (v/ Jens Haugan)
 • DION-HF 01.10.97a
  Brev til Forskingsutvalet ved HF med forslag på representant til dr.art.-utvalet.
  (Jens Haugan)
 • DION 01.10.97b
  Brev frå DION til Avdeling for fagleg utvikling og forsking:
  Høringsutalelse fra DION vedrørende Forvaltning av gradene dr.ing. og dr.scient ved NTNU.
  (ref. DION 01.07.97a) (Jens Haugan)
 • DION-HF 03.10.97
  Brev til Dr.art.-kandidatane ved HF-fakultetet frå HF v/John Kamsvåg:
  Registrering Dr.art.-kandidater - høsten 1997
 • DION 16.10.97
  Innlegg i Universitetsavisa:
  Doktorgradskandidatar som yrkesgruppe.
  DION v/ Jens Haugan - (ref. 30.09.97)
 • DION 17.10.97
  Orientering til DION frå Infoavdelinga:
  Kopi av notat, datert 24.09.97, til SFU, FUTN, Doktorgradsutvalet for teknologi og Formidlingsutvalet,
  frå Informasjonsavdelinga ved Jan Erik Kaarø.
  Formidling av Dr.grads-pressemeldinger fra NTNU
 • DION 19.10.97
  Frå doktorgradskandidatane ved Pedagogisk institutt til DION
  Kopi av brev frå doktorgradskandidatane til Pedagogisk institutt:
  Angående romsituasjonen for stipendiatene ved flytting til Dragvoll
 • DION 20.10.97a
  E-post til Jan Erik Kaarø, avd.leiar i Informasjonsavdelinga.
  Formidling av Dr.grads-pressemeldingar
  (Jens Haugan) - (ref. 17.10.97)
 • DION 20.10.97b
  E-post til DION frå Informasjonsavdelinga v/ Jan Erik Kaarø, som ber DION om å diskutere Dr.grads-pressemeldingane.
 • DION 20.10.97c - (jf. DION 13.11.97)
  Brev frå Ass. universitetsdirektør v/ saksbehandlar Ingjerd Kilaas til DION:
  Forslag på representanter til Forskningsutvalget for teknologi og naturvitenskap (FUTN) og Sentralt forskningsutvalg (SFU)
 • DION 27.10.97
  Tlf. frå DION v/Jens Haugan til Avd. for fagleg utvikling og forsking v/Øyvind Øyen
  med spørsmål vedrørande DION si disponering av pengar til drift.
 • DION 29.10.97
  Telefon frå dr.kand. med spørsmål om ein skal registrere seg når ein har permisjon.
  (v/ Jens Haugan)
 • DION 30.10.97
  Til DION v/ Jens Haugan frå Avdeling for fagleg utvikling og forsking v/ Nina Sindre:
  Til dekanmøtet:
  a. Stipendiatenes arbeidsbetingelser. Tilsettingsperiode, pliktarbeid, driftsmidler, residensplikt og sentertilknytning
  b. Bakgrunnsnotat. Stipendiatenes arbeidsbetingelser
 • DION 05.11.97a
  DION styremøte på STATOIL, Rotvoll. (Referat).
 • DION 05.11.97b
  E-post frå DION v/ Rolf Jarle Aaberg til Aksjonsgruppa for einekontor til doktorkandidatar! v/Helg Fottland: Romfordeling pa Pedagogisk institutt
 • DION 06.11.97b
  Brev til ca. 75 dr.kand. ved SVT-fakultetet: "nye representantar til SFU".
  v/ Jens Haugan
 • DION-HF 06.11.97
  E-post til dr.kand. ved HF: Innkalling til diskusjonsmøte om opplæringsdelen i Dr.art.-programmet.
  Måndag, 10.11.97, kl. 12.15, sem. 1, Dragvoll
  v/ Jens Haugan
 • DION-HF 07.11.97
  Diskusjonsmøte om opplæringsdelen i Dr.art.-programmet. (jf. DION-HF 06.11.97)
 • DION-HF 12.11.97
  E-post til edb-tenesta ved HF-fakultetet med forslag om å opprette ein e-postliste for dr.kand. ved HF.
  v/ Jens Haugan
 • DION 13.11.97 - (jf. DION 20.10.97c)
  Brev frå DION til Ass. universitetsdirektør v/ saksbehandlar Ingjerd Kilaas:
  Forslag på representantar til FUTN og SFU 1998
  v/ Jens Haugan
 • DION 14.11.97
  Tlf. frå Joar Flynn Jensen i Forskarforbundet til DION. Forskarforbundet innviterer DION (og 2 repr. frå kvart av dei andre universiteta) til eit møte i Oslo 25.11. for å planleggje vidare arbeid for og med doktorgradskandidatane.
  (Jens Haugan)
 • DION 25.11.97
  Møte med Forskarforbundet i Oslo (sjå referat). Bodil Aurstad og Jens Haugan
 • DION 26.11.97a - (inn)
  Kopi av brev frå Rektor, dat. 18.11.97. til representantane i SFU:
  Oppnevning av to stipendiater til Sentralt forskningsutvalg (SFU)
  (Jens Haugan)
 • DION 26.11.97b - (inn)
  Kopi av brev frå Rektor, dat. 18.11.97. til representantane i FUTN:
  Oppnevning av to stipendiater til Forskningsutvalg for teknologi og naturvitenskap (FUTN)
  (Jens Haugan)
 • DION 27.11.97 - jf. 17.10.97
  Brev frå DION v/Jens Haugan til Informasjonsavdelinga v/Jan Erik Kaarø:
  Formidling av dr.grads-pressemeldingar frå NTNU.
 • DION 01.12.97a
  Tlf. frå DION v/ Jens Haugan til Øyvind Øyen, Avd. for fagleg utvikling og forsking,
  vedr. eit stipendiatmøte i Trondheim med representantar frå dei andre tre universiteta, jf. programmet til DION og pengesøknaden frå 1996. DION vil gje reisestøtte til dr.kand.
 • DION 01.12.97b
  Invitasjon (e-post) frå DION v/ Jens Haugan til dr.kand. ved dei andre tre universiteta.
  Stipendiatmøte i Trondheim
 • DION 02.12.97a
  Tlf. frå Jan Erik Kaarø, Informasjonsavdelinga til DION v/ Jens Haugan
  Vedr. brevet Formidling av dr.gradspressemeldinga frå NTNU, (jf. 27.11.97)
 • DION 02.12.97b
  Kopi av brevet til Informasjonsavdelinga Formidling av dr.gradspressemeldinga frå NTNU til
  SFU v/ Ragnhild Lund, FUTN v/ Per Kr. Larsen, Doktorgradsutvalet for teknologi v/ Sigurd Skogestad, Formidlingsutvalet v/ Anders Johnsson og Avd. for fagleg utvikling og forsking v/ Ragnhild Loftus
  (Jens Haugan)
 • DION 02.12.97c
  E-post til DION v/ Jens Haugan frå Håvard Ravn Ottesen, leiar for Studenttinget 1998
  med tilbod om samarbeid (med tilvising til Universitetsavisa 16.10.97)
 • DION 02.12.97d
  Mellombels invitasjon frå DION v/ Jens Haugan til representantar for dr.kand. ved dei andre tre universiteta til eit møte med DION, 30.01.97 (e-post) (jf. 01.12.97).
 • DION 16.12.97
  Brev frå DION v/ Jens Haugan til Avdeling for fagleg utvikling og forsking:
  Nasjonalt møte for doktorgradskandidatar. (jf. DION 01.12.97a).
 • DION 17.12.97
  DION styremøte. (Referat).
 • DION 18.12.97
  Brev frå Avdeling for fagleg utvikling og forsking v/ Nina Sindre (sign. R. Lofthus) til DION v/ Jens Haugan:
  Stipendiatenes arbeidsbetingelser vedlagt notat:
  Stipendiatenes arbeidsbetingelser. Oppsummering av konklusjoner og kommentarer.


E-post til
DION@stud.ntnu.no
TIL

e-post: Jens.Haugan@hf.ntnu.no - sida vart endra sist den: 04.02.98