NB: Dette dokumentet har blitt hentet opp etter flere år i skyggenes dal. Lenkene var ikke lenger gyldige, og er derfor utkommentert. Eirik Mo, 7. desember 2005.

ÅRSOVERSYN
OVER SAKER OG AKTIVITETAR I


1996OBS!: Denne lista inneheld berre informasjon om aktivitetar som eg har fått melding om, dvs. i praksis berre DION og DION-HF.
Aktivitetar i dei andre underorganisasjonane (DION-ODIS, DION-MatNat, DION-MedFak og DION-SVT)
vil bli føyde til når/dersom eg får ei liste frå desse underorganisasjonane.
Eg prøver å få med mest mogleg informasjon på denne lista for å gje eit bilete av aktivitetsnivået i DION,
men sjølvsagt har også eg andre ting å gjere enn å oppdatere denne lista ...
Jens Haugan, Leiar for DION og DION-HF

 • DION-HF 03.01.96
  Brev til Dr.studentane ved HF-fak.:
  Felles organisasjon for doktorstudentar ved NTNU?
  Øyvind Thomassen, Senter for teknologi og samfunn
 • DION 01.02.96
  Møte for "Felles organisasjon for dr.stud. ved NTNU"
 • DION 06.02.96
  Referat fra møte 1.2.96 ang. felles organisasjon for dr.stud. ved NTNU.
  1. Organisasjonens formelle status i NTNU systemet.
  2. Felles organisasjonens formål og arbeidsoppgaver/vedtekter.
  3. Sammensetning og valg av representanter til organisasjonen.
  4. Samlingsmøter rundt om i NTNU miljøene.
  5. Hvordan skape større interesse for organisasjonen blant dr.studenter?
  6. Stiftelsesmøte for felles organisasjon.
  (Referent Rune Mode Ramberg)
 • DION 06.02.96
  Brev til rekor Karsten Jakobsen: Invitasjon til å delta i stiftelsesmøte for en felles organisasjon for doktorgradskandidater ved NTNU
  Øyvind Thomassen, Senter for teknologi og samfunn for "DION"
 • DION 20.02.96
  Brev frå Avdeling for fagleg utvikling og forsking til Dr.art.kandidat Øyvind Thomassen:
  Stiftelsesmøte for felles organisasjon for doktorgradskandidater ved NTNU. Sign. Jacob Hygen, forskingsdirektør; Ragnhild Lofthus, underdirektør
 • DION-HF 02.96
  Brev til dr.kand. ved HF:
  Orientering om stiftinga av ein organisasjon for doktorgradsstudentane ved NTNU med lokale grupper ved fakulteta. 27.02.96
  Øyvind Thomassen og Jens Haugan
 • DION-HF 27.02.96
  Øyvind Thomassen og Jens Haugan orienterer om stiftinga av ein organisasjon for doktorgradsstudentane ved NTNU med lokale grupper ved fakulteta etter valmøtet for dei midlertidig tilsette ved HF-fakultetet.
 • DION 29.02.96
  DION stiftingsmøte
 • DION 15.03.96
  Møtereferat fra stiftelsesmøte for felles organisasjon for dr.stud. ved NTNU 29.02.96.
  Sak 1: Val av møteleiar og referent.
  Sak 2: Orientering ved rektor Karsten Jakobsen.
  Sak 3: Fellesorganisasjonen sitt formål og arbeidsoppgåver - vedtekter.
  Sak 4: Samansetning og val til organisasjonen.
  Sak 5: Organisasjonen sitt namn.
  Sak 6: Eventuelt
  (Referent H. J. Venvik)
 • DION-HF 03.96
  Brev til alle dr.kand. ved HF:
  Innkalling til orientering og eventuelt stiftingsmøte, onsdag, 20.03.96.
  Britt Dalen Laux og Jens Haugan
 • DION-HF 20.03.96
  Møte for doktorgradskandidatane
  Sak 1: Orientering om stiftinga av DION - hovudorganisasjonen for alle dr.kand. ved NTNU
  Sak 2: Stemming over vedtektene for DION
  Sak 3: Danning av lokal doktorgradsorganisasjon ved HF
  Sak 4: Namnet på underorganisasjonen
 • DION-HF 22.03.96
  Brev til HF-fakultetet:
  Orientering om stiftinga av ein doktorgradsorganisasjon ved HF
 • DION 01.04.96
  Brev frå Jens Haugan til DION-styret:
  Til orientering. (Møtereferat frå DION-HF 22.03.96)
 • DION 25.04.96
  DION - styremøte (arbeidsutval)
 • DION 25.04.96
  Referat: Møte i arbeidsutvalget i DION.
  Sak 1: Valg av møteleder og referent.
  Sak 2: Hvordan er DION tatt i mot i de forskjellige miljøene.
  Sak 3: Kontakt med administrasjonen.
  Sak 4: Fritak av pliktarbeid.
  Sak 5: Representasjon til råd og utvalg.
  Sak 6: Årsmøte.
  Sak 7: Eventuelt.
  (Referent Tor I. Hoel)
 • DION/DION-HF 26.04.96
  Brev frå DION til SV-fakultetet:
  Til alle doktorgradskandidatane ved SV-fakultetet.
  Jens Haugan, leiar for DION-HF
 • DION-HF 30.04.96
  Brev til Avdeling for fagleg utvikling og forsking:
  Gjeld søknaden om økonomisk støtte til nytt nummer av tidsskriftet Dragen. Jens Haugan, leiar for DION-HF
 • DION-HF 05.96
  Brev til alle dr.kand. ved HF:
  Innkalling til kantinemøte 13.05.96.
  Jens Haugan, leiar for DION-HF
 • DION-HF 13.05.96
  DION-HF - kantinemøte
  samtaleemne:
  - heimesida til DION-HF
  - støttebrev for Dragen
  - brev til SV-fakultetet
  - sjukdom/svangerskap og lenging av stipendiatperioden
  - rentefritak for doktorgradskandidatar - lønns-/tidskompensasjon
 • DION 20.05.96
  Brev frå DION til NTNU med forslag om kompensasjon av stipendiatars organisasjonsarbeid ved NTNU.
  ? for DION
 • DION 22.05.96
  DION - årsmøte
 • DION 25.05.96
  Referat: Årsmøte for DION onsdag 22.05.96.
  Sak 1: Valg av møteleder og referent.
  Sak 2: Valg av styre.
  Sak 3: Forandringer i DIONs vedtekter.
  Sak 4: Orientering om arbeidsutvalgets arbeid.
  Sak 5: Profilering.
  Sak 6: Strategiske planer.
  Sak 7: Hvordan få SV-fakultetet til å delta mer aktivt i DION?
  Sak 8: Doktorgradspromosjon.
  (Referent Arne Fredheim)
 • DION 29.05.96
  Brev til rektor Emil Spjøtvoll:
  Søknad om finansiell støtte til DION
  Jens Haugan for DION
 • DION 28.03.97
  Innlegg i UNIVERSITETSAVISA 6/96:
  DION foreslår: Halv lønn til professorer.
  Svar på professor Per Carlsens utspel i Forskning 1/96 og Universitetsavisa 5/96
  Tor I. Hoel og Jens Haugan for DION

  Innlegg i UNIVERSITETSAVISA 6/96:
  Kastrér NTNU-forskerne nå!
  Svar på professor Per Carlsens utspel i Forskning 1/96 og Universitetsavisa 5/96
  Dr.kand. Lars Johan Materstvedt (på eige initiativ)
 • DION-HF 17.06.96
  Brev frå Avdeling for fagleg utvikling og forsking til DION-HF, v/Jens Haugan:
  Økomomisk støtte til tidsskriftet Dragen.
  Sign. Jacob Hygen, forskingsdirektør; Ragnhild Lofthus, underdirektør
 • DION 26.06.96
  Brev frå Avdeling for fagleg utvikling og forsking til DION ved DION-HF, Jens Haugan:
  Om støtte til DION.
  Sign. Jacob Hygen, forskingsdirektør; Ragnhild Lofthus, underdirektør
 • DION 02.07.96
  Brev frå Avdeling for fagleg utvikling og forsking til DION ved styremedlem Jens Haugan:
  Forslag på representanter til utvalg.
  (gjeld Dr.ing utvalet, Sentralt forskingsutval og Forskingsutval for teknologi og naturvitskap)
  Sign. Jacob Hygen, forskingsdirektør; Ragnhild Lofthus, underdirektør
 • DION 15.07.96
  Brev frå Avdeling for fagleg utvikling og forsking til DION ved styremedlem Jens Haugan:
  Kompensasjon for stipendiaters organisasjonsarbeid.
  (Svar på brev frå DION, 20.05.96)
  Sign. Jacob Hygen, forskingsdirektør; Tove Strand, førstekonsulent
 • DION 25.07.96
  Brev til Avdeling for fagleg utvikling og forsking:
  Forslag på representantar til utval.
  Jens Haugan for DION
 • DION 21.08.96
  Telefaks frå Ragnhild Lofthus, Avdeling for fagleg utvikling og forsking, til DION ved styremedlem Jens Haugan:
  Representanter til utvalg.
 • DION-HF 21.08.96
  Brev til HF-fakultetet v/Ingrid Aukrust:
  Forslag på representantar til Forskingsutvalet.
  Jens Haugan, leiar for DION-HF
 • DION 22.08.96
  DION - styremøte
 • DION 23.08.96
  Referat frå DION sitt styremøte, torsdag, 22.08.96, kl. 15.00.
  Sak 1: Telefon frå NIF.
  Sak 2: E-post frå dr.ing.kand. til Tor
  Sak 3: Brev frå Administrasjonen om Kompensasjon for stipendiaters organisasjonsarbeid.
  Sak 4: Brev frå Administrasjonen Om støtte til DION.
  Sak 5: Telefon og faks frå Administrasjonen om samansetninga av utvala.
  Sak 6: E-post frå ein kandidat frå SV-fakultetet til Jens.
  Sak 7: Brev til Kikningskontoret som gjeld "nettometoden".
  Sak 8: Møte med administrasjonen.
  Sak 9: Eventuelt.
 • DION 12.09.96
  Jens Haugan møter Ragnhild Lofthus og Øyvind Øyen frå Avdeling for fagleg utvikling og forsking.
  Stikkord:
  - FUTN
  - Kjønnsfordelinga ved val til ulike utval
  - Kompensasjon for arbeid i utval o.l.
  - Sentral postadresse for DION
  - Sekretærhjelp for DION
  - DION sin status ved NTNU
 • DION 12.09.96
  Brev frå DION v/Jens Haugan til Avdeling for fagleg utvikling og forsking v/ Ragnhild Lofthus:
  Utsending av møteinnkalling for DION.
  + referat frå møtet med Ragnhild Lofthus og Øyvind Øyen, 12.09.96.

 • DION/DION-HF 01.10.96
  Brev til Dekanus ved SVT-fakultetet:
  Doktorgradskandidatanes interesseorganisasjon DION.
  Kopi av brev til dr.kand. ved SV av 26.04.96
  Inkalling til møte for dr.kand. ved SVT, 15.10.96
  Jens Haugan som leiar for DION-HF.
  (innkallinga nådde aldri ut til dr.kand. fordi Dekanus var bortreist)
 • DION 26.09.96
  DION - styremøte
 • DION 27.11.96
  Brev frå Avdeling for fagleg utvikling og forsking til DION ved styremedlem Jens Haugan:
  Overlevering av rapporten "Kvinnelige doktorgradsstipendiater - strukturelle og kulturelle barrierer".
  Invitasjon til presentasjonen 12.12.96
  Sign. Sign. Jacob Hygen, forskingsdirektør; Rune Tranås, førstekonsulent
 • DION 27.11.96
  Brev frå Ass. universitetsdirektør til DION ved styremedlem Jens Haugan:
  Forslag på representanter til Forskningsutvalg for teknologi og naturvitenskap (FUTN) og Sentralt forskningsutvalg (SFU).
  Sign. Emil Spjøtvoll, rektor; Terje Krogh, ass. universitetsdirektør
 • DION 12.12.96
  Presentasjon av rapporten "Kvinnelige doktorgradsstipendiater - strukturelle og kulturelle barrierer".
  DION er representert ved Jens Haugan.
 • DION 13.12.96
  Styremøte for DION
  Sak 1: Representantar til utval
  Sak 2: Felles reglement for doktorgradsutdanninga
  Sak 3: Arbeidsløyse
  Sak 4: Kvinnelege dokt.kand.
  Sak 5: Forkingsstyret ved Det medisinske fakultetet
  Sak 6: DION internt
 • DION 16.12.96
  Brev frå Rektor til DION ved styremedlem Jens Haugan:
  Forskningsutvalg for teknologi og naturvitenskap (FUTN) og Sentral forskningsutvalg (SFU) - oppnevning av stipendiater for 1997. Sign. Emil Spjøtvoll, rektor; Terje Krogh, ass. universitetsdirektør
 • DION 19.12.96
  Brev frå DION til Avdeling for fagleg utvikling og forsking:
  Søknad om overføring av ubrukte pengar.
  Jens Haugan for DION


E-post til
DION@stud.ntnu.no

e-post: Jens.Haugan@hf.ntnu.no - sida vart endra sist den: 26.11.97