Organisasjonsordlista

Klassisk nynorsk | Språkrådsnynorsk
Sida er sist endra 09.06.03

agenda sakliste -a, dagsorden -en
alminnelig flertall vanleg fleirtal -et
arrangement tilskiping -a/i
arrangere skipa til
arrangør tilskipar -en
avstemming røysting -a/i
balanse jamvekt -a/i «Kassastyraren la fram jamvekti for rekneskapsåret.»
bemerkning merknad -en, tillegg -et «Det kom tre merknader til oppritet.»
beretning årsmelding -a/i, rapport -en, utgreiing -a/i
berette fortelja, melda, kunngjera, gjera greie for
beslutningsdyktig vedtaksfør, kvalifisert til å gjera vedtak «Styret er vedtaksført når tre av medlemene er til stades.»
brainstorming idémyldring -a/i, idédugnad -en
debatt ordskifte -t, drøfting -a/i
debattere drøfta, ordskiftast
dirigent møtestyrar -en, ordstyrar -en
diskusjon ordskifte -t, drøfting -a/i
ekstrainntekt omframinnkome -a
ekstraomkostning omframkostnad -en
ekstraordinært møte omframt møte
endringsforslag endringsframlegg -et
enstemmig vedtatt samrøystes vedteke
flertall fleirtal -et
flertallsvalg fleirtalsval -et
flip over arktavle -a
flyer flogskrift -et, flygeblad -et
foil ljosark -et
forbehold atterhald -et
fordring krav -et, uteståande pengar
fordringshaver kravshavar -en, långjevar -en
forelegge leggja fram, senda til «Saki vart lagd fram for styret.»
forening lag -et, samskipnad -en, laug -et
forholdstallsvalg høvetalsval -et
formål føremål -et
forskrift føresegn -a/i
forslag framlegg -et
generaldebatt ålment ordskifte
generalforsamling årsmøte -t, landsmøte -t
grunnlegge skipa
innkallelse innkalling -a/i
inntekt innkome -a
kasserer økonomiansvarleg, kassastyrar -en, kasserar -en
kjøreplan køyreplan -en
komité nemnd -a/i
konferanseavgift stemnepengar
kontingent medlemspengar, årspengar, lagspengar
ledelse leiing -a/i
leder leiar -en
logo bumerke -t
medlemsforsamling lagslyd -en
møteforskrift møteføresegn -a/i
møteleder møtestyrar -en, ordstyrar -en
møteprotokoll møtebok -a/i
opprettholde forslag halda oppe framlegg
oppstartmøte skipingsmøte -t
orientering vitring -a/i «Valnemndi vitra om arbeidet sitt.»
orienteringssaker vitringar
overhead projector skriftkastar -en, ljosarkframvisar -en
P.R.-sjef blestsjef -en
paragrafrytter flisespikkar -en, bokstavtræl -en
prinsipprogram tuft -a/i
protokoll møtebok -a/i
redaksjon bladstyre -t «Årsmøtet valde eit nytt bladstyre til medlemsbladet.»
referat opprit -et
referent møteskrivar -en
regnskap rekneskap -en
resolusjon fråsegn -a/i
resolusjonskomité fråsegnsnemnd -a/i
sekretær skrivar -en
simpelt flertall vanleg fleirtal -et
stand plakatbukk-aksjon -en, bokdisk -en
stemme røysta (v), røyst -a/i (s)
stemmeberettiget røystefør, å ha røysterett «Det var 15 røysteføre i salen.»
stemmeflerhet røystefleirtal -et
stemmegivning røysting -a/i
stemmeseddel røystesetel -en
stiftelsesmøte skipingsmøte -t
studiesirkel studiering -en
ta til etterretning ta til vitande
tegne seg be om ordet «Det var tre som bad om ordet i ordskiftet.»
transparent ljosark -et
trekke forslag dra attende framlegg
utgift utloge -a
uttalelse fråsegn -a/i
utvalg utval -et
valgkomité valnemnd -a/i
votere røysta
votering røysting -a/i
whiteboard tusjtavle -a
workshop verkstad -en (t.d. korverkstad eller teaterverkstad), gruppearbeid -et, arbeidsseminar -et
årsabonnement bladpengar
årsberetning årsmelding -a/i

Takk til: Ingvild Aursøy Måseide og Håvard Tangen.