Hvilke oppgaver har NTNUI sitt hovedstyre?

 

Hovedstyret i NTNUI består av 10 studenter som sammen har ansvaret for den daglige driften

av NTNUI. Arbeidsoppgavene i hovedstyret inneholder derfor alt fra budsjettering og

fordeling av midler til NTNUI’s brede idrettstilbud, til å arrangere diverse arrangementer.

Hovedstyrets hovedoppgave er dermed å sikre aktiviteten i klubbens 60 grupper. Som

hovedstyremedlem har man imidlertid også mulighet til å jobbe med sine egne prosjekter. Det

settes hvert år av egne midler til dette, noe som skal bidra til at hovedstyrets prosjekter også

blir realisert. I tillegg får man mulighet til å være med på mye forskjellig sosialt gjennom et

verv i hovedstyret til NTNUI.

 

Tidsbruken man vil legge ned som medlem av hovedstyret varierer ut fra hvilket verv man

innehar og hvor mye man selv ønsker å involvere seg. Vanligvis møtes styret en ettermiddag i

uka, hvor man fordeler arbeidsoppgaver som man jobber med den neste uka. I tillegg har

hvert medlem et ansvarsområde som medfører mer langvarige oppgaver. Alle styrets

medlemmer skal være studenter, noe som fører til at styrets oppgaver følger

studenthverdagen. Et verv i hovedstyret vil derfor vanligvis ikke gå utover eksamenstid og

ferie.

 

 

Rollebeskrivelser fortsetter under bildet

P1010577

 

Beskrivelse av de forskjellige rollene i hovedstyret:

 

Leder:

Lederen har hovedansvar for styrets oppgaver. Vedkommende viktigste oppgaver er

arbeidsfordeling, oppfølging og representasjon. Lederen samarbeider tett med alle vervene i

HS, samt representanter fra eksterne aktører. Delegering av arbeidsoppgaver og planlegging

av styrets arbeid er stikkord som beskriver lederens hverdag.

 

Nestleder:

Nestleders hovedoppgave er å avlaste lederens arbeid. Han vil derfor jobbe tett opp mot og

inneha en del av de samme arbeidsoppgavene som NTNUI sin leder, noe som blant annet vil

innebære å ta del i planlegging og delegering. Nestlederen vil også ha mulighet til å påta seg

andre oppgaver i styret.

 

Økonomiansvarlig:

Økonomiansvarlig har som viktigste oppgave å holde kontakt med bank og utarbeide/følge

opp om budsjettet. Økonomiansvarlig er administrator i nettbanken, og sørger blant annet for

opprettelse og oppfølging av brukerkontoer til kasserere i undergruppene. I januar utarbeider

økonomiansvarlig budsjett for hele NTNUI, og styrer en omsetning opp mot 15 millioner.

Gjennom resten av året følger Økonomiansvarlig opp budsjettet ved å behandle søknader om

ekstrabevilgning og ombudsjettering. Økonomiansvarlig og kasserer jobber tett sammen, og

flere av arbeidsoppgavene overlapper noe. Det kan virke skummelt å bli kastet ut i en slik

stilling, men det er mange spennende oppgaver. Med den opplæringen man får er et slikt verv

meget overkommelig, men generell interesse for økonomi er et stort pluss. Det kreves ikke

nødvendigvis spesielle forkunnskaper om hverken NTNUI eller økonomi, men det kan som

sagt være en fordel.

 

Hovedkasserer:

Hovedkassereren har ansvaret for å føre og ha kontroll på hele NTNUI sitt regnskap. NTNUI

har normalt en årlig omsetning på opp mot 15 millioner kroner, hvorav litt under halvparten

går direkte gjennom hovedstyret og resten gjennom undergruppene. Hovedkasserer har

ansvaret for at også alle gruppene i NTNUI fører sitt regnskap korrekt, noe som kontrolleres

gjennom flere interne revisjonsrunder i løpet av året. I det daglige arbeidet følger

hovedkasserer opp eksterne økonomiske forhold, veileder og hjelper kassererne i gruppene

samt holder orden på eget regnskap. Vervet som kasserer er ideelt dersom du studerer

økonomiske fag eller bare har en interesse for økonomi og ønsker å lære mer. Kasserer får

mye teknisk erfaring med økonomi i praksis, men det er også viktig å vite at Hovedkasserer

innebærer et stort lederansvar, der man skal koordinere og veilede godt over 60

gruppekasserere i regnskapsføring. Man trenger ikke tidligere erfaring fra økonomi for å gjøre

en god jobb som Hovedkasserer, men gode analytiske evner, interesse for regnskap og

økonomi, pågangsmot, struktur og høy arbeidskapasitet kommer godt med siden vervet i

perioder er svært krevende. Hovedkasserer og Økonomiansvarlig har overlappende

arbeidsoppgaver og jobber derfor tett sammen. Den prinsipielle forskjellen mellom vervene er

at Økonomiansvarlig har et hovedansvar for budsjettering, mens Hovedkasserer har ansvaret

for regnskapet.

 

Styre- og varamedlem:

Styremedlem og varamedlem i hovedstyret har i stor grad samme status i styret. Disse

medlemmene vil få hvert sitt ansvarsområde, ut fra hva de interesserer seg for og selv ønsker.

De forskjellige ansvarsområdene er svært varierende og fordeles etter at styret er valgt. Mer

informasjon om de forskjellige ansvarsområdene er lengre ned på siden. Det gunstige med å

være styremedlem i NTNUI er at man i tillegg til ansvarsområdet sitt vil ha stor frihet til å

jobbe med egne prosjekter. Denne rollen passer derfor for de som er kreative og fulle av

engasjement!