People

Faculty & Principal

Houxiang Zhang
Professor & Group leader

Hans Petter Hildre
Professor & Dean of IHB

Ottar Osen
Associate Professor

Lab Manager

Guoyuan Li
Associate Professor & Lab manager

Post Doctorate

Shuai Yuan

Luman Zhao

André Listou Ellefsen

Lars Ivar Hatledal

PhD Candidate

Robert Skulstad

Peihua Han

Tongtong Wang

Baiheng Wu

Pierre Major

Motoyasu Kanazawa

Chunlin Wang

Associate PhD Candidate

Alberto Maximiliano Crescitelli

Sihan Gao

Graduated PhD

Lars Ivar Hatledal

Thiago Gabriel Monteiro

Xu Cheng

André Listou Ellefsen

Yingguang Chu
Research scientist at SINTEF

Cong Liu
Adjunct Professor at KEA

Filippo Sanfilippo

Alumni

Feng Yue

Yuxiang Deng

Pedersen Birger Skogeng

Wei Li

Yueri Cai