12 Forsvarsmeldinger.

I de tidligere kapitlene har vi for det meste sett på meldingene når du eller makker starter meldingsforløpet. Problemet var å komme i beste delkontrakt, utgang eller slem. Noen ganger blandet motparten seg inn i meldingsforløpet og da fikk vi problemet om vi skulle straffedoble, melde videre eller la motparten få spille kontrakten udoblet. Den som åpner meldingene tror at hans side får en pluss-score på spillet, han har en positiv innstilling til resultatet.
På den annen side har innmelderen en heller negativ innstilling. Han har normalt gitt opp håpet om slem, og vanligvis også utgang. Han vil som regel være fornøyd med å vinne en delkontrakt, hjelpe makker med utspillet eller prøve å finne en billig stamp. Et bra resultat for han vil være at motparten ikke finner en god utgang eller slem, et veldig godt resultat er det når motparten går bet i en dårlig kontrakt.

12.1 Vanlig innmelding.

Det mest brukte defensive våpen er en vanlig innemelding. En slik innmelding oppfyller mange mål, f.eks. ønsker du å :

- vise en god farge.
- indikere et godt utspill.
- vise offensive verdier når du har en hånd som ikke egner seg til opplysende dobling.
- finne frem til den optimale kontrakt når hånden tilhører din side.

- forberede en eventuell stamp.

- stjele melderom for motparten.

Når du vurderer om en hånd egner seg for en innmelding eller ikke, må du og ta hensyn til :

- på hvilket trinn du må melde.
- soneforhold.
- kvaliteten på fargen og den generelle spillestyrke.
- turneringsform (par/lag).
- hvordan du ligger an i turneringen/lagkampen.
- hvem du møter.

I forrige artikkel var vi inne på grensene mellom en opplysende dobling og en innmelding. Siden vi der satte strenge krav til en opplysende dobling blir det et stort antall håndtyper vi skal dekke med en innmelding. Åpner motparten med 1 vil vi melde inn 1 med begge disse hendene utenfor sonen :

A Q T 4 2

 

A Q T 42

 

© 3 2

 

© A J

 

J 9 8 6

 

K J 4 3

 

7 4

 

Q 8

 

Med den første hånden melder vi inn for å gjøre det vanskelig for motparten, mens med den andre forventer vi å få spille en kontrakt selv, og 1 er da beste innledning.
Da sperreeffekten er er en viktig faktor vil minimumskravene for å melde 1 over 1 være lavere enn for å melde 1 etter 1© i åpning.
Likeså vil man strekke seg langt for å kunne melde 2 etter motpartens ruteråpning.

Alle liker fint vær i ferien og en god 5-korts når de melder inn, men ofte må en ut å jobbe med det en har fått utdelt.

A K J T

Med bør en melde inn 1 etter motpartens minoråpning,

© 5 4

men være mer forsiktig hvis åpningen var 1©.

J 6 4 2

 

T 9 7 2

 

Vi har tidligere understreket viktigheten av å ha en god farge når vi melder inn, men noen ganger får en utdelt en hånd som bare kan vises ved å starte med en innmelding i en dårlig farge.

8

Med f.eks : blir en nødt til å melde inn 1© etter motpartens 1 åpning.

© 6 5 4 3 2

Å doble opplysende med singel spar er ikke aktuelt, 

A Q 3 2

og sier vi pass nå kan det bli vanskelig å delta i meldingsforløpet senere. 

A K 4

 

Det er to farer forbundet med å melde inn med dårlige farger, det ene er at motparten lettere kan straffedoble, det andre er at makker finner et katastrofalt utspill. Med den aktuelle hånden er det lite sannsynlig at vi blir straffedoblet i og med vår gode honnørstyrke, men vi kan ikke hindre at makker spiller ut hjerterkonge fra f.eks. kongen dobbel. I det lange løp lønner det seg å melde inn med denne hånden, og vi legger merker til at kravet til fargens kvalitet er omvendt proporsjonal med honnørstyrken jo mindre poeng desto bedre farge kreves for en innmelding.
Når du skal melde inn på 2-trinnet må du utelukke 4-kortsfarger og dårlige 5-kortsfarger. En innmelding på 2-trinnet viser minst en god 5-kortsfarge, og ofte en åpningshånd. Du bør og ha endel stikk, ellers risikerer du en straffedobling. Etter at motparten har åpnet med 1 vil det være svært risikabelt å melde inn 2© med :

Q J 3

© K J 8 7 3

A 4 3

Q J

 

mens det vil være opplagt å melde inn 2© uansett soneforhold med :

T 7 6 2

© A Q T 9 6 3

K 4

9

Innmeldinger etter at motparten har åpnet med en sperreåpning på 2 eller 3 trinnet vil normalt vise 6-kortsfarge, men med en åpningshånd som ikke egner seg til en opplysende dobling må en melde en 5-korts majorfarge, selv på 3-trinnet.

12.2 Innmelding når begge motstanderne har meldt.

Når du vurderer en innmelding må du ta hensyn til hvordan meldingsforløpet har gått. Når motstanderen til venstre (LHO = Left Hand Opponent) har åpnet og motstanderen til høyre (RHO = Right Hand Opponent) har svart blir vurderingene forskjellig fra når du melder inn i 2.hånd. Vi kan skille mellom 5 ulike situasjoner :

1. RHO melder en ny farge på 1-trinnet, og du melder inn på 1-trinnet.
2. RHO melder en ny farge på 1-trinnet, og du melder inn på 2-trinnet.
3. RHO melder 1NT, og du melder inn på 2- trinnet.
4. RHO støtter makker, og du melder inn på 2- eller 3- trinnet.
5. RHO melder en ny farge på 2-trinnet, og du melder inn på 2- eller 3-trinnet.

Det er viktig å se forskjellen på disse situasjonene. I 1 og 2 har RHO minst 6 hp, men er ubegrenset. I 3 og 4 har RHO 6-9 hp og normalt ikke noen farger som er høyere rangert enn åpningsfargen. I situasjon 5 viser svarhånden minst 10 hp, og motparten vil normalt komme i utgang. Dette tilsier igjen at du melder inn noe forsiktigere enn normalt i situasjon 1 og 2, tar sjansen på "lette" innmeldinger i 3 og 4, men er svært forsiktig i det siste tilfellet. Etter at RHO har svart 1NT kaller vi de fargene som rangerer høyere enn åpningsfargen for "safe", mens de lavereliggende fargene blir "farlige" farger. La oss se på en hånd :

T 3

Spiller motparten et naturlig system og meldingsforløpet går 1-1NT vil de som

© J T 7 5 4 2

oftest ha minst 7 kløver tilsammen. Svarhånden har benektet 4-korts major, 

3

ergo er hjerter en "safe" farge å melde inn. Makker har antagelig 4-4-4-1 eller 

A K 8 7

4-3-5-1 fordeling. Ut fra denne analysen blir det opplagt å melde inn 2©

 

 

Like opplagt er det å si pass med denne hånden etter 1© - (pass) - 1NT :

Q 3

Ruter er nå en farlig farge og du får heller håpe på å få motspill mot 1NT.

© A 4 2

 

Q J 9 7 6

 

A J 7

 


12.3 Svar på vanlig innmelding.

Da en vanlig innmelding ikke lover en åpningshånd, bør heller ikke alle svar på en innmelding være krav. Det er normalt en god ide for svarhånden å vise sin hånd så godt som mulig i 1.melderunde, da det er et langt intervall mellom nedre og øvre grense for en innmelding. Med tilpasning til makkers farge har vi disse mulighetene :

 Enkel høyning viser 5-8 hp og minst tre små i fargen. Sperrebetont.

 Dobbel høyning er sperrebetont med minst 4-korts støtte og maks.10 hp.

 Høyning til utgang viser enten honnørstyrke nok til at utgang bør være spillbart med en sunn minimumsinnmelding hos makker,
eller en sperremelding hvor svarhånden har tatt hensyn til hvilket nivå og soneforhold makker meldte inn på.

 Overmelding av motpartens farge viser minst en god "løft" av makkers farge, d.v.s. minst 9 hp med tilpasning i makkers farge.
Svarhånden vil i neste runde avklare håndtypen.

 Dobbelt hopp i ny farge er Splinter, singel/renons i fargen med minst 4-kort støtte i makkers innmeldte farge og åpningsstyrke.

Vi betrakter altså både enkel og dobbel høyning som sperrebetonte, mens alle konstruktive høyninger og invitter innledes med overmelding av motpartens farge.

Eksempel 60.

K 6 4

A 8 5

Syd

Vest

Nord

Øst

© A 9 7 6 2

© K Q 8 4

1

1©

Pass

2

5 4

Q J 8 6

Pass

2©

Pass

3©

A 8 5

9 4

Pass

4©

Pass rundt

 

Etter at Vest har meldt inn 1© krever Øst med 2. Vest har ikke noe skikkelig tillegg så han nøyer seg med 2©.
Med en noe svakere hånd ville nå Øst sagt pass, men i vårt eksempel inviterer han med 3© som Vest selvsagt løfter til utgang.

Uten tilpasning til makkers farge har svarhånden disse mulighetene :
Ny farge er ikke krav, men viser en hyggelig farge og ca. 7-12 hp.
Hopp i ny farge er invittbetont.
Laveste grandmelding er en svak invitt med 9-12 hp og hold i motpartens farge(r).
Hopp til 2NT er en sterk invitt med 13-14 hp.
Overmelding av motpartens farge er krav. Når svarhånden i neste melderunde melder en ny farge er dette naturlig og krav.
Hopp i åpningsfargen ber innmelderen melde 3NT med hold i motpartens farge(r).
Pass.

12.4 Innhopp.

Selv om mye godt kan sies om både sterke og variable innhopp, er antagelig svake innhopp de beste, spesielt i parturneringer. Noen gode grunner :

- du får anledning til å sperre motparten med en svak enseter.
- det er mer trolig at du har en svak hånd etter at motparten har åpnet.
- andre meldinger er tilgjengelige hvis du har en sterk hånd.
- de begrenser antall varianter for en vanlig innmelding.
- makker vet at du har ingen eller få defensive verdier, og kan stampe direkte.

Ved et innhopp må du kunne ta 8 eller 9 stikk for å klare kontrakten, og da din honnørstyrke er beskjeden, er nivå og soneforhold viktige faktorer. Desto ugunstigere disse er, jo mer spillestikk trenger du for et innhopp. En god tommelfingerregel er at ved et innhopp har du aldri mer enn et defensivt stikk utenom din egen farge. Selv foretrekker jeg at innhopp benekter ess og kongeer i sidefarger, men det får bli en smakssak. Selv i ugunstig sone bør tillegget bestå av lengre og bedre trumffarge, og ikke honnørstyrke ved siden av.
Svar på innhopp er relativt greie :
a) alle høyninger er sperrebetonte og det er svarhånden som bestemmer om din side skal stampe eller ikke.
b) ny farge er naturlig og ikke krav.
c) 2NT etter 2©/ ber innmelderen vise eventuell singelton/renons, hvis ikke, gjenta fargen.

Doble innhopp [eks. 1 - (3©)] er også svake og viser et stikk mer enn vanlig innhopp. Husk at jo høyere du hopper, jo lettere blir du straffedoblet.


12.5 Innmelding 1NT.

Av alle innmeldinger er 1NT den farligste. Hvis makkeren din er blank er du ille ute å kjøre, for ofte vil du gå flere doblede beter uten at motparten har noen utgang. For å kunne doble en delkontrakt kreves ofte god kortteft, men for å doble 1NT er det nok at man kan legge sammen. Det er derfor viktig at man sunne verdier for innmelding 1NT.
De kravene vi setter er :

15-18 hp.
Hold i motpartens farge.
Balansert eller semibalansert.
Helst ikke 4-kort i motsatt major eller 4-4 i major etter en minoråpning.


Det er gunstig å ha en 5-(6) kortsfarge i minor, ikke bare på grunn av spillestyrken, men du kan og flykte til denne fargen hvis du blir doblet.
Du kan godt bruke ditt vanlige grandsystem etter innmelding 1NT, men jeg anbefaler å spille svarene slik :
Þ Overmelding av motpartens farge er eneste krav.
Þ Ny farge på 2-trinnet er for spill.
Þ Ny farge på 3-trinnet er invitt.
Þ Overmelding etterfulgt av ny farge på 3-trinnet viser 5-kortsfarge og er utgangskrav.

Previous PageTable Of ContentsNext Page
WordArt And LayOut By Christoffer Abel Arntzen 03.07.98