5 Åpninger på 1-trinnet. Svarmeldinger.

De fleste meldingsforløp starter med åpning 1 i farge. Vi har tidligere nevnt at de jevne hendene utgjør bortimot 50 % av alle fordelinger. Men den perfekte bridgespiller behersker jo alle fordelinger, så la oss starte med å vise en tabell over fordelingssannsynlighet :

Lengste farge

Fordeling

Sannsynlighet

Til sammen

4-kort

4-4-3-2
4-3-3-3
4-4-4-1

21,6%
10,5%
3,0%

35,1%

5-kort

5-3-3-2
5-4-3-1
5-4-2-2
5-5-2-1
5-4-4-0
5-5-3-0

15,5%
12,9%
10,6%
3,2%
1,1%
0,9%

44,2%

6-kort

6-3-2-2
6-4-2-1
6-3-3-1
6-4-3-0
6-5-1-1
6-5-2-0
6-6-1-0

5,6%
4,7%
3,6%
1,3%
0,8%
0,6%
0,1%

16,8%

7-kort

7-x-x-x

3,5%

3,5%

8-kort

8-x-x-x

0,47%

0,47%

9-kort

9-x-x-x

0,04%

0,04%


5.1 Noen prinsipper.

Utgangspunktet for vårt system er at vi åpner alle hender med minst 12 hp, uansett fordeling og soneforhold. Med gode farger og god fordeling kan man åpne med ned mot 10 hp på 1-trinnet, men husk at makker forventer endel defensive verdier hos den som har åpnet meldingsforløpet. I 3. og 4. hånd senker vi kravene litt. Åpning i 3. hånd kan godt være på
9-10 hp hvis man har en god 5-kortsfarge eller disponerer over sparfargen. Men man bør iallefall sørge for å ha en "god" gjenmelding. En slik åpning vil alltid gjøre det vanskeligere for en sterk 4.hånd, i tillegg til at det hjelper makker til å finne det beste utspillet. Når poengene er jevnt fordelt rundt bordet, får man et problem i 4.hånd. Åpne eller ikke? Det som avgjør, er om man har minst en av majorfargene, og da sparfargen er rangert høyest, er det spesielt viktig å ha den. De fleste har nok hørt om 11-regelen. Vi vil her og nå introdusere
15-regelen :
Hvis du er i tvil om du skal åpne i 4.hånd, legg sammen antall spar og honnørpoeng. Hvis summen er mindre enn 15, pakk sammen kortene. Hvis summen blir minst 15, starter du meldingsforløpet.

Med : A Q J 8 6 ©K 4 6 3 9 7 6 3, åpner man i 1 både i 3. og 4.hånd. 10hp+5spar.

5.2 Hvilken farge skal man åpne i ?

1. Man åpner alltid i den lengste av to eller flere farger ( unntatt med 4-3-3-3 og 4-kort spar, da man åpner i 1 ).
2. Man åpner alltid med den laveste av to eller flere firekortsfarger ( unntatt med 1-4-4-4, 4-1-4-4 og 4-4-1-4 fordeling, da man åpner i fargen under singeltonen) .
3. Man åpner alltid med den høyeste av to femkortsfarger. ( Variant : noen foretrekker å åpne i 1 med 5-5 i svart ).

5.3 Svar på åpning 1 i farge :

Svarhåndens første melding følger stort sett de prinsipper vi kjenner fra Goren/Acol. Vi skal her repetere svarene skjematisk, gruppert etter svarhånden styrke :

STYRKE :

SVARMELDING :

 

Svake hender ( 5-10 hp)

A. Enkel støtte :
B. 1 over 1 :
C. 1 NT :

6-10 hfp.
Minst 6 hp.
6-9 hp.

Invitthender (10-12 hp)

A. 1 over 1 :
B. 2 over 1 :
C.3 i makkers farge :
D. 2 NT ( etter minoråpn.) :
E. 2 NT ( etter pass) :

Minst 6 hp.
Minst 10 hfp.
10-12 hfp:
10-12 hfp.
Ca.11 hp.

Utgangs- og slemint. hender

A. 1 over 1 :
B. 2 over 1 :
C. 4 i makkers farge :
D. 2 NT ( etter majoråpn.) :
E. 3NT :
F. Hopp i ny farge :

Minst 6 hp.
Minst 10 hfp.
Maks. 12hfp. Ikke to ess.
Minst 13 hfp og 4kort trumf.
13-15 hp og 4-3-3-3.
Minst 16hp. 6 kort.


5.4 Honnørpoeng / fordelingspoeng.

Når vi her snakker om poeng, mener vi honnørpoeng (hp) etter 4-3-2-1 skalaen. Fordelingspoeng teller kun når vi har støtte i makkers majorfarge, og vi vet at tilpasningen er minst 4-4 eller 5-3. Vi teller 3 poeng for renons, 2 poeng for singelton og 1 poeng for dobbelton . Den samlede poengstyrke kaller vi for honnørfordelingspoeng (hfp ). Både åpningshånden og svarhånden kan telle fordelingspoeng, men ikke begge!
Etter 1© - 3©, 4©, er det svarhånden som har talt fordelingspoeng. Etter 1 -1©, 3© - 4©,
er det åpningshånden som har lagt til poeng for fordeling.
Hvis man er i grenseområdet for å åpne, kan man legge til 1 poeng for hver 5-kortsfarge, 2 poeng for 6-kortsfarge osv. Hvis hånden inneholder en singleton eller renons og man kommer opp i 12 hfp, kan man åpne. Med 4-3-3-3 fordeling og en essløs hånd bør man derimot trekke fra 1 poeng dersom man er i tvil om man skal åpne eller ikke.

5.5 Svake hender.

Når man har god støtte til makkers majorfarge, prioriteres alltid å støtte den. Er det derimot minor, skal man alltid vise major før man eventuelt støtter makker. Med flere 4-kortsfarger, meldes den laveste først. Ellers gjelder regelen om at lengste farge meldes først. Hvis den svake hånden ikke får meldt egen farge på 1-trinnet, og heller ikke har støtte til makkers majorfarge, melder han 1NT med 6-9 hp.

Eksempel 8.

K 8 7 3

Etter makkers ruteråpning melder vi 1, og støtter

© 9 3

så ruteren i neste melderunde, hvis makker ikke har sparstøtte.

Q J 7 6 2

6 4

Eksempel 9.

Q T 6 4

Etter makkers hjerteråpning støtter vi til 2©.

© A 6 5 2

 

7 3 2

 

9 7

 

Eksempel 10.

K J 8 7 3

Etter makkers kløveråpning, melder vi 1.

© 7 5

 

K 9 8 5 4

 

6

 

Eksempel 11.

J 6 4

Etter makkers hjerteråpning melder vi 1NT, som

© 8 4

er eneste måte å få vist en slik minimumshånd på. 

K J 8 7 2

 

Q 7 3

 

5.6 Invitthender.

Invitthender er hender, som i poengstyrke ikke er sterke nok til å kreve til utgang, men som med god tilpasning og/eller tillegg hos åpneren fører til utgang. Også her gjelder regelen om at man med god støtte bør invitere direkte fremfor å melde egen farge. Med 4-kortsfarge i major og 5-korts farge i minor og 10-12 hp, bør man melde majorfargen på 1-trinnet fremfor å starte med minorfargen på 2-trinnet. Ved å melde minorfargen får man riktignok vist 10 hp, men man risikerer at en mulig majortilpasning forsvinner. Hopp til 2NT over minoråpning viser (10) 11-12 hp, og benekter 4-korts major. Etter å ha passet i åpning, er hopp til 2NT invitt over alle 1-åpninger, og viser ca. 11 hp.

Eksempel 12.

9 8 4

© K J 6 2

K 9 6

A 8 3

Over en sparåpning melder vi 2 og støtter spar billigst mulig i neste
melderunde, under forutsetning av at makker ikke melder hjerter i
mellomtiden. Husk at 2© alltid viser 5-korts farge over 1, og at hopp
til 2NT er Stenberg. Hvis vi har passet i åpning vil 2NT være den mest
dekkende meldingen på hånden.

 

Eksempel 13.

Q J 8 3

© K 2

8 5

A J 5 4 2

Over 1 eller 1© bør man melde 1 med denne hånden. Med denne fordelingen bør man nok ha minst 15 hp for å starte med 2, - ellers kan sparfargen lett forsvinne. (Husk at makker gjenmelder 3NT med 18-19 hp). Hvis makker melder 1NT over 1, inviterer vi med 2NT, ikke 2 , som viser en svak hånd med 4-korts spar og lengre kløver !

 

 


5.7 Hender med utgangs- og sleminteresse.

Har man åpningshånd selv og makker åpner med 1 i farge, skal man omtrent alltid i utgang. Av og til kan svarhånden være sleminteressert allerede etter makkers åpning, og svarhånden må da legge opp meldingsforløpet slik at han får vite mest mulig om makkers hånd.
Når svarhånden vet om styrke nok til å komme i utgang, bør han først finne ut om det finnes 8-korts tilpasning i en majorfarge eller ei. Hvis ikke bør han subsidiært undersøke mulighetene for 3NT, eventuelt 5 i en minorfarge, eller prøve å finne frem til en 4-3 tilpasning i major. Hopp til 4 i makkers majorfarge viser støtte og ofte en singleton. Man bør heller ikke ha særlig meget mer enn ett ess. Med en sterkere hånd innleder man med Stenberg 2NT, eventuelt dobbelthopp i ny farge (Splinter), som viser minst 4-kortsstøtte og singel/renons i hoppfargen.
Når svarhånden hopper i en ny farge, viser han en god farge, 6-kort, og normalt 16 hp+. Med god tilpasning til åpners farge kan disse kravene reduseres noe, men man vil aldri hoppe med en farge som er dårligere enn KDxxx. Man benekter også samtidig andre sidefarger.

Eksempel 14.

Q J 9 8 5 2

Etter makkers sparåpning meldes 4.

© 8

Kontrakten trenger ikke være opplagt, men den bør

7 6

ha gode sjanser, samtidig som den sperrer motparten ute.

A 7 5 3

 

Eksempel 15.

A Q 5

Med denne hånden melder vi 3NT når makker åpner på 1-trinnet.

© K 8 2

 

K 8 6

 

Q 7 5 4

 

Eksempel 16.

A Q 9 7

 

© A K J 6

både interessert i makkers styrke og i å finne beste tilpasning.

A 9

Antagelig skal vi spille minst i lilleslem, men vi må først finne ut

Q 9 2

om vi skal i kløver, hjerter, spar eller grand.

Eksempel 17.

T 4

Over makkers 1©-åpning, melder vi 2. Vi svarer aldri

© K Q 9

3NT med dobbelton i en umeldt farge.

Q J 5

Hopp til 2NT viser 4-korts hjerterstøtte,

A K T 8 4

og dette er heller ikke håndtypen for et hopp til 3.

Previous PageTable Of ContentsNext Page
WordArt And LayOut By Christoffer Abel Arntzen 03.07.98